نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

امروزه کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات صنعتی، به مسأله‌‌ای چالش‌‌آفرین برای سهم بازار آنها در دنیای رقابتی تبدیل شده‌‌است. روش طراحی آزمایشها به عنوان یکی از روشهای بهبود کیفیتی نوین، با انجام طرحهای آزمایشی، مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت محصول را شناسایی و سطوح بهینه آنها را تنظیم می‌‌کند. در این میان، طرحهای کسری عاملی در طراحی آزمایشها، به دلیل کاهش تعداد آزمایشها، ارجحیت دارند. تاکنون در ایران از طرحهای تاگوچی که زیرگروه طرحهای کسری هستند، به دلیل سادگی تحلیلشان استفاده شده‌‌است، اگرچه این طرحها قابلیت تفکیک آثار متقابل عوامل را نداشته‌‌اند. در این مقاله، طرحهای کسری با درجه تفکیک بالای آثار اصلی و متقابل، در قالب مطالعه موردی در زمینه کیفیت محصول آجر دیرگداز در شرکت فراورده‌‌های نسوز پارس معرفی شده‌‌اند. در این راستا، طرح 1-25 با درجه تفکیک بالای V، طراحی و پیاده شده‌‌است. نتایج نشان دادند که تنظیم وکنترل آثار اصلی و متقابل در سطوح بهینه، امکان تولید محصول در حداقل زمان تولید و افزایش مشخصه کیفیتی محصول به میزان 41 درصد را به وجود می‌‌آورد.
واحد‌‌های تحقیقات وتوسعه می‌‌توانند با اجرای طرحهای کسری با درجه تفکیک مناسب و تجزیه وتحلیل آثار اصلی و مخصوصاً آثار متقابل، منجر به ارتقای کیفیت محصولات کشور شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Product Quality Improvement by Implying Design of Experiment (DOE), (Case Study on MgO-C Brick in Pars Factory)

نویسندگان [English]

  • Hydeh Mottaghi 1
  • Mojdeh Rabbani 2

چکیده [English]

Nowaday, product quality of industrial factories ,has become the challenge for their market share in competitive world .Design of experiment (DOE), as one of the newest methods of improving quality, defines the significantly effective factors and sets their optimum levels by running the experimental design. Among all, the fractional factorial designs runs, have priority to others because of the decrease in the number of In Iran, Despite its disability in resolving interaction effects,Taguchi design as the fractional design subgroup, has been used sofar for its easy analysis.
In this article, a fractional design with high- resolution degree, was defined as a case study on the refractory brick quality in Pars Refractory factory. To reach this target, the fractional design 25-1 with the high resolution degree of V,was designed and run. The results showed that controlling and setting the main interaction effects in the optimum level, lead to the minimum operation time and 41% increase in product quality.
Research and development units can cause promotion in the quality of products by implementing fractional designs with suitable resolution degree and analyzing the main and especially interaction effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality improvement
  • Design of experiment (DOE)
  • fractional Factorial design
  • Main and interaction effects