نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

امروزه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری اهمیت فراوانی یافته و مباحث علمی زیادی در مورد آن صورت گرفته است. گرچه استفاده از واژه مشتری مداری به چند دهه اخیر بر می گردد که به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ها تبدیل شده است ولی مقالاتی که صرفاً رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری را بررسی کند چندان زیاد نیستند. در این مقاله ادبیات موجود در زمینه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری و همچنین مصادیقی از اخلاق کسب وکار بیان گردیده و سپس رابطه آنها با مشتری مداری سنجیده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان(160 نفر) می باشد. با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های اخلاق کسب و کار از دیدگاه میلر و همچنین شاخص های مشتری مداری از دیدگاه سانی تایید شده است. سپس رابطه بین اخلاق کسب و کار و مشتری‌مداری با استفاده از ضریب اسپیرمن اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکت کاشی الماس‌کویر رفسنجان سطح اخلاق کسب و کار و مشتری مداری بالای50% است و رابطه معنا داری بین اخلاق کسب و کار و مشتری مداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between work ethics and customer-orientation

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Abbas shoul* Instructor – faculty of management of the university of Vali-E-Asr Rafsanjan, Iran mehdi ebrahiminejad (Ph. D.) Associate professor – faculty of management of the university of Shahid Bahonar Kerman, Iran Mohammadreza Namdaran Student Instructor – faculty of management of the university of Vali-E-Asr Rafsanjan, Iran Abstract Today work ethics and customer-orientation are very important and many scientific discussions are given about them. Though the use of the word "customer-orientation" goes back to some recent decades which has been changed to competitive advantage for companies. But there are few articles which primarily study the relationship between work ethics and customer-orientation. This article first describes the literature of the work ethics customer-orientation and also some examples of the work ethics and they survey their relationship with customer-orientation. The expected population is 160. By using affirmatives factor analysis, the work ethics from the point of view of Miller and also customer-orientation indexes from the point of view of Sahney were confirmed. Then the relationship between the work ethics and customer-orientation with the use of Spearmen coefficient were measured. The results of the research show that in Almas Kavir Tile Company of Rafsangan , the level of work ethics is higher than %50, customer-orientation is higher than %50 and there is a significant relationship between work ethics and custom-orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: work ethics
  • customer-orientation
  • ethical decision making
  • ethical behavior