نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران بود. در مدل مفهومی تحقیق، عملکرد استراتژیک سازمان شامل مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی است. در این مدل، چابکی زنجیره تامین با هفت عامل فناوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی جدید، روابط مشارکتی، حساسیت به بازار/ مشتری و پاسخگویی تقاضا سنجیده می شود. همچنین مزیت رقابتی شامل پنج شاخص قیمت/هزینه، کیفیت، تحویل به موقع محصول یا خدمت، نوآوری و زمان عرضه به بازار می باشد و معیار سنجش عملکرد سازمانی، عملکرد مالی است. پرسشنامه سنجش عوامل بر اساس این مدل، تنظیم و بین 400 نفر از مدیران شرکت های صنام، پارس الکترونیک و پارس خزر توزیع شد و در نهایت 179 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL و تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری، این مدل با چندین بار اصلاح نمودن به تایید رسید. طبق نتایج حاصل از تحقیق، مشخص شد عوامل کلیدی چابکی تاثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد سازمانی و نیز بر مزیت رقابتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of success Key factors of supply chain agility on the strategic performance of the Electronics companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Karami 1
  • Alireza Arab 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi3 3

چکیده [English]

The present study aimed to evaluating the impact of success key factors of supply chain agility on the strategic performance of the Electronics companies in Iran. In the conceptual model of the research, the strategic performance of the organization involves competitive advantage and organizational performance. In this model, supply chain agility was evaluated by seven factors: computer-based technology, flexibility, relations with suppliers, using new technology, collaborative relationships, and sensitivity to market / customer and meet demand. Also the competitive advantage include five indicators of price/cost, quality, timely delivery of product or service, innovation and time to market; financial performance is the criterion of organizational performance. According to this model, the factors assessment questionnaire adjusted and distributed among 400 managers from companies Sanam, Pars-electronic and Pars-Khazar and finally 179 completed questionnaires were collected. Then using SPSS, LISREL and techniques of factor analysis and structural equation modeling, this model was confirmed with several times of modification. According to The results of the research, agility key factors have positive and direct impact on organizational performance as well as the competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain agility
  • Organizational Performance
  • Competitive Advantage