نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اهداف استراتژیک کسب و کار فعلی، بهبود پایداری در زنجیره­های تامین می­باشد. شرکت­ها استراتژی­های جدید مدیریتی را برای دستیابی به پایداری در زنجیره تامین تولیدی مورد پذیرش قرار داده­اند. بنابراین ضروری است عملکرد پایداری استراتژی­های جدید مدیریتی به­کار گرفته شده را در زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار دهند. هدف این مقاله، ارائه مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه­های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می­باشد. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، شیوه­های مدیریت زنجیره تامین لارج شناسایی و با استفاده از دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی اولویت­بندی شدند و رویکرد یکپارچه از شیوه­های لارج ارائه گردید و در نهایت از رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی پویایی شیوه­های مدیریت زنجیره تامین لارج و تاثیرشان بر عملکرد پایداری در زنجیره تامین استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که سناریوهای بهبود در حمل و نقل انعطاف­پذیر و بهبود در اجرای تولید به موقع، موجب پایدارتر شدن زنجیره تامین می­گردد. نتایج حاصل از اجرای این سناریوها نشان از بهبود پایداری در زنجیره تامین می­دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد که استراتژی ناب، استراتژی بسیار مهمی در دستیابی به پایداری در زنجیره تامین می­باشد. مدل ارائه شده به مدیران صنعت و تصمیم­گیرندگان کمک می­کند که نتایج بدست آمده از اجرای شیوه­های مدیریت زنجیره تامین لارج را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیری، شیوه­های موثر بر پایداری در زنجیره تامین را بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of system dynamics in assessing sustainability performance of LARG supply chain in the automotive industry

نویسندگان [English]

  • Mehdi Izadyar 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Mehri Zahra 3

چکیده [English]

Improving sustainability in supply chains is one of the strategic objectives in the current business. Firms have been adopted new management strategies to achieve sustainability in the manufacturing supply chain. Therefore, it is essential to assess the sustainability performance of the newly implemented management strategies. The purpose of this paper is to provide a model for assessing the sustainability performance of LARG supply chain management practices in the automotive supply chain using the dynamics system. In this paper, LARG supply chain management practices was identified by reviewing the literature and interviewing experts and were prioritized using fuzzy DEMATEL and fuzzy analysis network process and was presented as an integrated approach to LARG practices. Finally, the dynamic system has been used to assess the dynamics of LARG supply chain management practices and their impact on sustainable performance in the supply chain. The findings show that improved scenarios flexible transportation and just in time lead to a more sustainable supply chain. The results of these scenarios show sustainability improvement in the supply chain Also the results show that lean strategy is a very important for achieving sustainability in the supply chain. The proposed model helps industry managers and decision makers to identify the results achieved from implementing LARG supply chain management practices and improving effective practices on sustainability in the supply chain by adopting policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability in Supply Chain
  • LARG Supply Chain Management
  • System Dynamics
  • simulation
  1. [1] A. Ahmadvand, Z. Mohammadiani, H.Khodadadi, “Sustainable Urban Transportation System Dynamic Modeling for Traffic Improvement,” Management Research in Iran, vol. 19, no. 2, pp. 31–52, 2015 [2] P. R. C. Gopal and J. Thakkar, “Sustainable supply chain practices: an empirical investigation on Indian automobile industry,” Prod. Plan. Control, vol. 27, no. 1, pp. 49–64, Jan. 2016. [3] D. Mathivathanan, D. Kannan, and A. N. Haq, “Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view,” Resour. Conserv. Recycl., vol. 128, pp. 284–305, Jan. 2018. [4] K. Govindan, R. Khodaverdi, and A. Jafarian, “A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach,” J. Clean. Prod., vol. 47, pp. 345–354, 2013. [5] A. Abdollahi, M A. Valipour, M. Ebrahimpour, “Determining Competitive Priorities in Hierarchical Sustainable Supply Chain in Uncertain Situation (Case Study: Pars Toosheh Company) ”, Modern Researches in Decision Making, vol. 2, no. 4, pp. 153-177, 2017. [6] S. G. Azevedo, H. Carvalho, and V. Cruz-Machado, “LARG index: A benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain,” Benchmarking, vol. 23, no. 6, pp. 1472–1499, Aug. 2016. [7] R. Ruiz-Benitez, C. López, and J. C. Real, “Achieving sustainability through the lean and resilient management of the supply chain,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 49, no. 2, pp. 122–155, Mar. 2019. [8] S. G. Azevedo, K. Govindan, H. Carvalho, and V. Cruz-machado, “Ecosilient Index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain,” J. Clean. Prod., vol. 56, pp. 131–146, 2013. [9] H. Carvalho and V. Cruz-Machado, “Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM),” in Supply Chain Management, vol. 2, no. 2, 2012, p. :151–179. [10] I. J. Orji and S. Liu, “A dynamic perspective on the key drivers of innovation-led lean approaches to achieve sustainability in manufacturing supply chain,” Int. J. Prod. Econ., Dec. 2018. [11] S. Duarte & V. Cruz-Machado, X “Green and Lean Model for Business Sustainability”. Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management, vol. 502, pp. 502-1281, 2012. [12] Fahimnia & A. Jabbarzadeh, “Marrying supply chain sustainability and resilience: A match made in heaven,” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 91, pp. 306-324, 2016. [13] S. G. Azevedo, H. Carvalho, and V. Cruz-Machado, “LARG index,” Benchmarking An Int. J., vol. 23, no. 6, pp. 1472–1499, Aug. 2016. [14] M. Bourlakis, G. Maglaras, D. Gallear, and C. Fotopoulos, “Examining sustainability performance in the supply chain: The case of the Greek dairy sector,” Ind. Mark. Manag., vol. 43, no. 1, pp. 56–66, Jan. 2014. [15] K. Govindan, S. G. Azevedo, H. Carvalho, and V. Cruz-Machado, “Impact of supply chain management practices on sustainability,” J. Clean. Prod., vol. 85, pp. 212–225, 2014. [16] N. Javadian, M. Khani, I. Mahdavi, “Identifying effective factors on supply chain performance and improving them by using system dynamics techniques, Case study in Darugar Company Case study in darugar” company” Management Research in Iran, vol. 16, no. 3, pp. 39-58, 2012. [17] A. Azar, H. Moazzez, “Measuring Organizational Strategic Alignment: A Systems Dynamics Approach”, Industrial Management Journal, vol. 6, no. 2, pp. 197–218, 2015. [18] C. M. Parveen, A. R. P. Kumar, and T. V. V. L. Narasimha Rao, “Integration of lean and green supply chain - Impact on manufacturing firms in improving environmental efficiencies,” Proc. Int. Conf. Green Technol. Environ. Conserv. GTEC-2011, pp. 143–147, 2011. [19] M. Lotfi and S. Saghiri, “Disentangling resilience, agility and leanness,” J. Manuf. Technol. Manag., vol. 29, no. 1, pp. 168–197, Jan. 2018. [20] D. De, S. Chowdhury, P. K. Dey, and S. K. Ghosh, “Impact of Lean and Sustainability oriented innovation on Sustainability performance of Small and Medium Sized Enterprises: A Data Envelopment Analysis-based Framework,” Int. J. Prod. Econ., 2018. [21] H. Carvalho, S. G. Azevedo, and V. C. Machado, “An innovative agile and resilient index for the automotive supply chain,” Int. J. Agil. Syst. Manag., vol. 6, no. 3, p. 259, 2013. [22] K. Govindan, S. G. Azevedo, and H. Carvalho, “Lean , green and resilient practices influence on supply chain performance : interpretive structural modeling approach,” 2013. [23] A. Fallahpour, E. Udoncy Olugu, S. Nurmaya Musa, K. Yew Wong, and S. Noori, “A decision support model for sustainable supplier selection in sustainable supply chain management,” Computers and Industrial Engineering, vol. 105. pp. 391–410, 2017. [24] P. Ahi and C. Searcy, “An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains,” J. Clean. Prod., vol. 86, pp. 360–377, Jan. 2015. [25] M. Bourlakis, G. Maglaras, D. Gallear, and C. Fotopoulos, “Examining sustainability performance in the supply chain: The case of the Greek dairy sector,” Ind. Mark. Manag., vol. 43, no. 1, pp. 56–66, Jan. 2014. [26] E. Amrina and S. M. M. Yusof, “Key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in automotive companies,” Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE International Conference on. pp. 1093–1097, 2011. [27] M. Izadikhah and R. Farzipoor Saen, “Evaluating sustainability of supply chains by two-stage range directional measure in the presence of negative data,” Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 49. pp. 110–126, 2016. [28] I. Erol, S. Sencer, and R. Sari, “A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain,” Ecological Economics, vol. 70, no. 6. pp. 1088–1100, 2011. [29] O. Farooq, M. Farooq, and E. Reynaud, “Does employees’ participation in decision making increase the level of corporate social and environmental sustainability? An investigation in South Asia,” Sustain., vol. 11, no. 2, 2019 [30] D H. Meaddows, “Thinking in Systems”, A. Azar, H. Fallah Tafti, I.S.U. PRESS, Tehran, , pp1-302, 2013. [31] Saryazdi, A Rajabzadeh, A Mashayekhi, A. Hassanzadeh, “Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran”, Modern Researches in Decision Making, vol. 5, no. 2, pp. 49-80, 2020. [32] M. Pagell & Z. WU, “Builoding a more compelete theory of sustainable supply chain management using case studies of 10 examplars,” Journal of Supply Chain Management,vol. 45, no. 2, pp. 37-56, 2009. [33] S. Luthra, D. Garg, and A. Haleem, “The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: an empirical investigation of Indian automobile industry,” J. Clean. Prod., vol. 121, pp. 142–158, May 2016. [34] M. Iranmanesh, S. Zailani, S. Hyun, M. Ali & K. Kim, “Impact of Lean Manufacturing Practices on Firms’ Sustainable Performance: Lean Culture as a Moderator,” Sustainability, vol. 11, no. 4, pp. 1112, 2019.