نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران‏

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار ‏تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های ‏تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های ‏اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد ‏بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. ‏بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 ‏بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه ‏غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف ‏نشان می دهد که دو صنعت "استخراج ذغال سنگ" و "تصفیه نفت و سوخت هسته ای" بیش ترین بازده ‏اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت "ساخت وسایل ارتباطی" کمترین ‏بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این ‏سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، ‏درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ‏ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر "درصد عرضه اولیه سهم" و "اهرم ‏مالی شرکت" در مقطع عرضه اولیه، مهم‏‎‎ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام ‏عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های ‏تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Initial Public Offerings Underpricing and ‎Its' Determinants in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

This paper seeks to investigate the initial aftermarket performance of 142 ‎Iranian IPOs listed on Tehran Stock Exchange for the period 1997-2005 to ‎contribute to the growing body of international evidence on the anomalous ‎performance of IPOs in the short run. The results suggest that Iranian IPOs ‎are underpriced on the initial trading window of 1 through 4-weeks on ‎average of 14.85%, as are almost all IPOs in different countries. In terms of ‎industry sub-sectors, the adjusted initial underpricing is 70.24% for minerals, ‎‎62.31% for oil and nuclear fuel, and 1.12% for multimedia industries. ‎Finally, the investigation of possible factors influencing the high initial ‎positive returns in TSE (the size of the issue, age of the issuing firm, ‎financial risk of the issuing firm, gross proceeds from the issue, market ‎sentiment, offer rate and the institutional ownership of the issue) indicates ‎that the offer rate and financial risk of the issuing firm are significant ‎determinants of the initial underpricing of Iranian IPOs. As such, the results ‎yield strong support for the signaling hypothesis as possible explanation for ‎the underpricing phenomenon on the Iranian IPO market.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial underpricing؛Information &lrm
  • asymmetry؛Ex-ante uncertainty hypothesis؛Tehran stock exchange.&lrm
  • ؛-Keywords: Initial public oOfferings (IPOs)