نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

بسیاری از سازمان‌ها از روش‌های‌های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف‌ها بهره برده‌اند. اما در برخی موارد علی‌رغم صرف هزینه‌های کلان برای پیاده‌سازی این روش‌ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت‌دهی استفاده از تکنیک‌های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف‌ها، قبل از اجرای واقعی تکنیک‌ها بسیار حایز اهمیت است. نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی، دو تکنیکی است که این امر را محقق می‌سازد. در این مقاله بر‌اساس یک مطالعه موردی، نخست با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش به‌ عنوان یکی از ابزارهای اصلی تولید ناب، اتلاف‌ها و فرصت‌های بهبود شناسایی و به‌ صورت سیستماتیک برای کاهش هر یک از این اتلاف‌ها، ابزارهای تولید ناب معرفی شد. سپس وضعیت موجود و وضعیت بهبود یافته با نرم‌افزار Arena شبیه سازی گردید. در نهایت با اجرای مدل‌های شبیه‌سازی، وضعیت موجود و بهبود یافته، خروجی‌های دو سیستم بر‌اساس معیارهای کلیدیِ زمان تحویل تولید، موجودی در جریان ساخت و حمل‌و‌نقل غیر ضروری مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از کاهش چشمگیری در منابع اتلاف بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reduction of lead-time Production by Using Value Stream Mapping and Simulation

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghadrdan 1
  • Haydeh Mottaghi 2

چکیده [English]

Most of the organizations employ lean production techniques in a separate manner for eliminating the waste. However, in some cases, in spite of spending huge amount of costs for implementation of these techniques, they could not reach the planned benefits. Therefore, creating a mechanism in order to inform managers regarding the benefits of waste elimination prior to technique execution is one of the vital issues in implementation of these techniques. In this case study, lean production tools have been introduced in a systematic manner by applying value stream mapping, which is one of the main lean production tools in identifying wastes and improvement of opportunities. Furthermore, in order to analyze the results of deploying the above techniques, two simulated models for the current and improved situations have been developed. Finally, by executing the simulated models, two systems have been compared on the basis of key measures, which are lead time production, inventory in process, and unnecessary transportation. The results showed a significant decrease in waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean manufacturing
  • Waste
  • Value stream mapping
  • simulation