نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، خوی، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

محوراصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارآمد ازمنابع و به ویژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی توانند برنامه‌ها‌شان خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت آن است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط است.
از سوی دیگر، مجموعه رفتار های افراد در سازمان، رفتار سازمانی وآن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، انضباط اجتماعی، حاصل نظم وانضباط فردی افراد در نظام اجتماعی است. ساده ترین و قابل فهمترین تفسیر از انضباط اجتماعی این است که هرکس، در هر جا و در هر کار، وظیفه خود را به درستی و با رعایت نظم، قاعده و قانون انجام دهد.
برای ایجاد و حاکمیت انضباط اجتماعی در سازمان در کنار کار فرهنگی، باید از طریق بررسی علمی و شناسایی ارتباط عوامل مختلف با این پدیده اجتماعی، به استقرار و نهادینه ساختن آن کمک کرد. به این منظور این مقاله که حاصل یک پژوهش علمی در باب بررسی ارتباط انضباط اجتماعی با برخی از عوامل سازمانی است، در نظر دارد خلاصه ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی در این زمینه را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Discipline in Organization: research Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Foroutani 1
  • Atieh Bohrani 2

چکیده [English]

Human resources are the fundamental consideration of any organization, and the development of organization depends upon the effective and optimum use of the resources particularly its manpower. The ideal systems cannot accomplish their programs without creating appropriate background in their manpower, and the most crucia point is that the program in itself relies on a kind of discipline. On the other hand, set of behaviors of the people within an organization form organizational behavior, and then social behavior which in turn forms social discipline. In other way, social discipline is the result of discipline and order of the individuals in social system. The simplest and the most understandable illustration of discipline is that anyone in any place and in any profession does his/her best obeying the law. cultural activities Scientific survey and recognition of the relationship between different elements and this social phenomenon can help establishing a powerful social discipline Besides within the organization. To do so, this paper which is the result of a scientific research an the relationship between social discipline and some organizational elements aims to present a short summary of the findings and the results of related scientific research papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social discipline
  • Rule governing
  • Organizational systems
  • formality
  • Job Satisfaction