نویسنده

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت دولتی در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت دولتی با گرایش های مختلف در دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. در این مطالعه از 3 روش پدیدارنگاری، تحلیل آسیب شناسانه و تحلیل عوامل تعیین کننده استفاده شده است. روش گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای با سؤالی باز انتها، در قالب یک سؤال امتحانی داوطلبانه با عنوان" نظر تحلیلی خود را در مورد مزایا و محدودیت های تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان را ذکر کنید و تحلیل نمایید که آیا این ادغام و تشکیل وزارت با بندهای 10 و 21 و 25 سیاست های کلی تطبیق دارد چگونه؟" می باشد. همچنین در این مطالعه از روش سه سویه سوزی و تحلیل های چندباره به منظور قابلیت اعتماد مطالعه و یافته های آن استفاده شده است. در پایان تحقیق معایب و مزایای ادغام سازمان جوانان و تربیت بدنی با استفاده از کدهای استخراج شده و مصاحبه های تحلیل شده به کمک نرم افزارNVivo تشریح می شود.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis and Reflection of the Opinion of Figher Education Students about the Merging of Sports and Youth Affairs Organizations

نویسنده [English]

  • seyed mohammad mirmohammadi

چکیده [English]

. The purpose of this study is to assess the opinion of the graduate students of public administration about merging of the Sport Organization with the Youth Organization and establishing the Ministry of Sport and Youth Affairs. In this study, three method were used including phenomenographic, pathological and factor analysis. An open-end questionnaire was distributed among all graduate students of the various fields of public administration in Allameh Tabatabae University asking the advantages and limitations of the formation of the Ministry of Sport and Youth Affairs and whether it is in consistent with the sections 10, 21 and 25 of General Public Policies. In addition, in order to test the reliability of the findings, triangulation and multiple analyses were used. In the end, advantages and disadvantage of this merging are described by the extracted codes and analyzed interviews through Nvivo software. The purpose of this study is to assess opinion of master students of public NVivo software.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger of Sports and Youth Affairs Organizations
  • Phenomenography methods
  • Pathological analysis