نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی ایوانکی، سمنان،‌ایران

2 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی‌ایوانکی، سمنان،‌ایران

چکیده

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است. توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است: محیط زیست، اقتصاد و اجتماع. حمل و نقل اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می شود .سیستم حمل‌ونقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و چرخه‎های بازخوردی غیرخطی است. حمل‌ونقل را نمی‎توان یک متغیر مستقل محسوب کرد. هدف این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل‌ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار است، به طوری که با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل‌ونقل شهری درک و تأثیر سیاست‎ها ارزیابی گردد. لذا، در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‎ها، مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل‌ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود. در ادامه با شبیه‎سازی مدل، سیاست‎هایی در جهت افزایش کارایی سیستم‎‎های حمل‌ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است. مدل با استفاده از نرم‌افزار ونسیم و داده‎های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اجرای ترکیبی سیاست‌های ارائه‌شده تأثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم‎‎ حمل‌ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Urban Transportation System Dynamic Modeling for Traffic Improvement

نویسندگان [English]

  • hadise khodadadi 1
  • zeinab mohammadiani 1
  • alimohammad ahmadvand 2

چکیده [English]

Sustainable development has become a major concern for policy makers and planners in the world today. Sustainable development is composed of three main aspects: environmental, economical and social. transportation has significant economical, social and environmental impacts, and is an important factor in sustainability. urban transportation system is a complex system with multiple variables and nonlinear feedback loops. Transportation can not be rated as an independent criteria.This article aims to present a dynamic model for urban transportation system concerning sustainable urban transportation in a way that by using this model the complicated and dynamic nature of urban transportation system will be understood and the impact of policies will be analyzed. So the best has been done in the article using systems dynamic approach, a completed and integrated Model for Tehran transportation system be introduced considering sustainable urban transportation system concept and the system dynamic conduct be analyzed. In continue some policies have been introduced by model simulating in order to increase urban transportation system utility and urban traffic parameters improvement. This model has been analyzed in vensim software using the data from Tehran. Results show that compound performance of presented policies has a great impact on urban transportation systems and Tehran traffic parameters improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Urban transportation system
  • Policy Making
  • Traffic