نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، تهران، ایران

چکیده

با افزایش فرایند انعطاف پذیر کردن سیستمهای مدیریتی، از جمله سیستم جبران خدمات، ضرورت بررسی تئوریک و شناخت متغیرهای کلیدی مؤثر بر طراحی سیستم جبران خدمات انعطاف پذیر مطرح می شود. هدف مقاله بررسی توانایی تئوری کارگزاری در تبیین مسائل مربوط به جبران خدمات با لحاظ کردن متغیرهای تعدیل گر زمینه فرهنگی و ماهیت حرفه در سازمانهای ایرانی می باشد.
طرح/ متدلوژی: در این مقاله یک مدل مفهومی توسعه داده شده که رابطه متغیر مستقل یعنی مفروضات تئوری کارگزاری و متغیر وابسته، یعنی ویژگیهای سیستم جبران خدمات (ساختار موجود جبران خدمات و تمایل کارگزاران به ترکیب این ساختار) را با دخالت متغیرهای تعدیل گر (ابعاد فرهنگی و نوع حرفه) در دو شرکت فعال در صنعت خودرو(باحرفه تولیدی و حرفه خدماتی) آزمون کرده است. لازم به ذکر است که مفروضات تئوری کارگزاری تا به حال در کشور ایران آزمایش نشده است.
یافته‌ها: آزمون فرضیات، بعضی از مفروضات تئوری کارگزاری را تأیید می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهند که بعضی از پیش بینیهای تئوری کارگزاری توسط ابعاد فرهنگی تحت الشعاع قرار گرفته و همین‌طور بعضی ازویژگیهای حرفه رابطه مفروضات تئوری کارگزاری با سیستم جبران خدمات را تعدیل کرده است.
نتیجه گیری: لحاظ کردن مفروضات تئوری کارگزاری با توجه به ابعاد فرهنگی و شرایط حرفه در تنظیم قراردادهای جبران خدمات می تواند در بهبود سیستم حقوق ودستمزد شرکتهای ایرانی اثر بخش باشد و از مشکلات وهزینه های کار گزاری بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Moderator Role of Cultural Dimensions and Occupation Characteristics in Relation to Agency Theory assumptions and compensation features (Case study in Automotive Industry System)

نویسندگان [English]

  • Asghar moshabaki 1
  • Zahra Alipour Darvishi 2

چکیده [English]

By the increasing rate of flexibility in management systems including compensation systems, it is necessary to study theoretically and understand the key variables on designation of flexible compensation systems.
Purpose – The purpose of this article is to study the ability of agency theory in explanation of compensation problems inrollving the cultural context and occupation features in Iranian Automotivie Induslry.
Design/methodology- In this article, a conceptual model was developed in which we examined the relation of independent variable (agency theory assumptions) and dependent variables (current structure of compensation contracts and agent's tendency to arrange this structure). this relation is interfered with moderate variables (cultural dimensions and kind of occupation). In order to test the hypothesis, two active firms in automotive industry (manufacturing and service companies) were selected for sampling. It is to be mentioned that agency theory assumptions have not been examined in Iranian Automantive ludustry.
Results –Test of hypothesis confirmed lots of agency theory assumptions. our findings showed that some of agency theory predictions are attenuated by cultural characteristics and most of time there is a significant relation between agency theory assumptions and occupation conditions. Conclusions - using agency theory assumptions with respect to cultural dimensions and
occupation dimensions and occupation conditions in drawing up of compensation contracts will improve Iranian firm’s wage and salary systems in order to reduce agency problems and the related cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation ontracts
  • Agency Theory
  • Ccultural dimensions
  • Occupation characteristics