نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه هم‌نویسندگی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات و نویسندگان مقالات داخلی حوزه مدیریت راهبردی است که در مجموع شامل 320 عنوان مقاله در 32 نشریه داخلی مرتبط با این حوزه بوده که در بازه زمانی 1380 تا 1395 شناسایی شده است. از تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده و در تحلیل شبکه هم‌نویسندگی از نرم‌افزار  UCINETو Gephi کمک گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشترین الگوی نویسندگی مورد استفاده در تولید این مقالات الگوی دو نویسندگی است. 606 نویسنده منحصربه‌فرد در تشکیل شبکه مقالات نقش داشته‌اند که از این میان 102 نویسنده دارای نقش تأثیرگذاری بوده‌اند. این بررسی نشان داد که عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و همچنین مشترکا سیدمحمود حسینی و سیدرضا سیدجوادین به ترتیب رتبه اول تا سوم را در فراوانی مقالات به خود اختصاص داده‌اند. در شاخص مرکزیت رتبه، عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و سیدمحمود حسینی به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارا هستند. در شاخص مرکزیت بینابینی، سیدحمید خدادادحسینی در رتبه نخست و علی دیواندری و سیدمحمود حسینی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ضمن این‌که در شاخص مرکزیت نزدیکی نیز سه رتبه اول عبارتند از سیدعلی موسوی، حسین صفری و نادر مظلومی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientific Collaboration Networks of Researchers in the Field of Strategic Management in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmanseresht 1
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 2
  • Shahin Rouhani Rad 3

چکیده [English]

The purpose of this research is to study the co-authorship among researchers in field of strategic management in Iran. The method of this research is descriptive-analytical and has been done by scientometric approach. The statistical population of research consists of all articles and authors of internal articles in field of strategic management and collectively contain 320 articles in 32 internal journals related to this field that have been identified during the period from 2001 to 2016. Social network analysis was used for analyzing data and also UCINET and Gephi software has been used in order to analyze co-authorship network. The findings show that the most used authoring pattern to produce these articles is two-authorship. 606 unique authors have contributed to form the network of articles, that 102 authors among them have played an influential role. This research showed that Azar, Khodadad Hosseini, and also jointly Hosseini and Seyedjavadin have earned first to third ranks in terms of frequency of articles. Azar, Khodadad Hosseini and Hosseini respectively were ranked first to third in rank centrality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network Analysis
  • Co-Authorship Network
  • Strategic management
  • Iran
  • Modularity
  1. [1] Nowrouzi, A., Velayati, K., (2007), Scientific Collaboration: Sociology of Scientific Cooperation, Entesharat Chapar [2] Katz, J. S., Martin, B. R., (1997), "What is research collaboration", Research policy, 26(1), 1-18. [3] Sohieli F, Cheshme Sohrabi M, Atashpaykar S., (2015), Co-authorship network analysis of Iranian medical science researchers: A social network analysis,Caspian Journal of Scientometrics ,2 (1), 24-32 [4] De Stefano D, Giordano G, Vitale MP., (2011), "Issues in the analysis of co-authorship networks", Quality & Quantity, 45(5), 1091-107. [5] Hudson, J. (1996), "Trends in multi-authored papers in economics", Journal of Economics Perspectives 10, 153-158. [6] Glänzel, W. A. Schubert. (2004), "Analyzing scientific networks through co-authorship. Hand book of Quantitative Science and Technology Research, 257-276", Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands [7] Heidari A, Valipour A, Bakhtiyari B., (2017), Marketing research trend in Iran: An analytical review, Management Research in Iran, 21 (3), 97-119 [8] Mintzberg, H. (1994), "The Rise and Fall of Strategic Planning", Prentice Hall, Hemel Hempstead. [9] Guerras-Martín, L.A., Madhok, A., Montoro-Sánchez, A., (2014), "The evolution of strategic management research: Recent trends and current directions", Business Research Quarterly, 17(2), 69-76. [10] Tayebi Abolhasani, A., Rouhani rad, S. (2017). A review on strategy tools published in leading journals within the past 25 years, Science and Technology Policy Letters, 7(1), 55-77. [11] Landis, B. (2015), "Personality and Social Networks in Organizations: A Review and Future Directions", Journal of Organizational Behavior, 37(S1), 107-S121. [12] Rahmanseresht H, Amirkhalili S M A., (2016), Developing a Real Organizational Structure: A Mixture of Formal and Informal Structures in Organizations, Journal of Management and Development Process, 29 (3), 39-69 [13] Freeman, L., (2006), "The Development of Social Network Analysis", Empirical pres. [14] Hou, H., Kretschmer, H., Liu, Z. (2008), "The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics", Scientometrics, 75(2), 189-202 [15] Roshani, S., Ghazinouri, S., Tabatabaeian, H., (2013), A Co-Authorship Network Analysis of Iranian Researchers in Technology Policy and Managemen, Journal of Science & Technology Policy, 6(2), 1-16 [16] Newman, M.E., (2006), "Modularity and community structure in networks", Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(23), 8577-8582. [17] Clauset, A., Newman, M.E., Moore, C., (2004), "Finding community structure in very large networks", Physical review, 70(6), 1-6. [18] Chen, C., Ibekwe, San Juan, F., Hou, J., (2010), "The structure and dynamics of cocitation clusters: A multiple, perspective cocitation analysis", Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(7), 1386-1409. [19] Frank, O., (2002), "Using Centrality Modeling in Network Surveys", Social Networks, 24, 39-