نویسندگان

1 استادیار, گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه گیلان, رشت,ایران

2 مربی، گروه مدیریت, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه گیلان, رشت,ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان, ایران

4 دانشجوی دکترا, دانشکده مهندسی صنایع , دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, ایران

چکیده

در دنیای پر رقابت امروز، افزایش کارایی زنجیره تامین, در موفقیت شرکتها اهمیت بسزایی دارد. عوامل مختلفی مانع افزایش کارایی زنجیره تامین می شوند که از آنها تحت عنوان پیچیدگی های زنجیره تامین یاد می کنیم. این مقاله تلاش در معرفی و بکارگیری روشی کارا و اثر بخش برای شناسایی و برخورد با این پیچیدگی ها دارد. این روش بر اصول سیستمی تئوری محدودیت ها استوار است. این تحقیق نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از نمودارهای منطقی فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای پیچیدگی زنجیره تأمین استفاده نماید. این رویکرد در یک شرکت بزرگ تولید کنند کاغذ در کشور پیاده سازی شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و با روشی منطقی و گام به گام و بصورت تعاملی یعنی با نظرخواهی از کارشناسان و مدیران ارشد زنجیره تامین شرکت تحلیل شده است تا نتایج از اعتبار کافی برخوردار باشند. در این راستا سه گام اول فرآیند مذکور یعنی ترسیم نقشه اهداف واسطه، درخت واقعیت جاری و نمودار رفع تناقض ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد این نمودارهای منطقی به میزان بسیار زیادی در شناسایی پیچیدگی های زنجیره تامین و ریشه یابی آن ها مفید می باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dealing with Supply Chain Complexity using Theory of Constraints Thinking Processes (Case Study of a Paper Manufacturing Firm)

نویسندگان [English]

  • mohamad rahim ramzanian 1
  • ramzan ali mobasher amini 2
  • zahra rahmany 3
  • seyed abbas hoseinijou 4

چکیده [English]

In today competitive environment, increasing supply chain efficiency has considerable importance in success of firms. Various factors limit this increase, which are referred as supply chain complexities. Identification of these complexities and dealing with them is essential. This paper attempts to introduce and apply an efficient and effective method for dealing with complexity of supply chain. This method is based on systemic principles of theory of constraints. This research shows how a manager can use logical tools of theory of constraints thinking processes (TOC TP) to identify and deal with root causes of supply chain complexity. This approach was implemented partially in a paper manufacturing firm in Iran. Data were gathered by questionnaires and interviews and analyzed interactively with supply chain managers and experts of the firm in order to get valid results. In this case, three first steps of TOC TP i.e. drawing intermediate objective (IO) map, current reality tree (CRT) and conflict remove diagram (CRD) are performed. The results show that these logical diagrams are useful tools to identify supply chain complexity drivers and determine root causes of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain complexity
  • dealing with complexity
  • theory of constraints thinking processes (TOC TP)
  • systems approach