نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

الزامات قانونی و علمی تغییر ساختار بودجه ریزی در نظام دانشگاهی از برنامه ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. از اینرو هدف این تحقیق ارائه مدل استوار- فازی RFPBB بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت های تصادفی و فازی موجود در تعیین پارامترهای مسأله، دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه قطعی و سناریوی دوم مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه فازی درنظرگرفته شد. در این مدل به منظور تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی جهت تخصیص بودجه به آن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا استفاده شد. همچنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی استوار- فازی دارای 5 آرمان، 1142 محدودیت و 994 متغیر تصمیم است. نتایج ارائه شده در دو سطح کلان و عملیاتی و همچنین شبیه سازی مدل قطعی و استوار- فازی، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار- فازی نسبت به مدل قطعی، در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسأله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Robust Fuzzy Performance based budgeting model an approach to managing the budget allocation risk - Case Study: Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Parviz Ahmadi 1
  • mohamadreza amini 2
  • adel Azar 3

چکیده [English]

The necessity of restructuring university budgeting from program-based to performance-based budgeting (PBB) leads many studies to be conducted. Reviewing the literature, we observed that there is no mathematical model including Dual PBB Structure in University. The purpose of this paper is to construct a PBB model for university so that the budget is allocated not only to plans based on their priorities, but also to faculties based on approved student per Capita by the Ministry of Sciences, Researches and Technology. Considering the various criteria in the university system and because of fuzzy and stochastic uncertainties in the problem parameters, two scenarios were analyzed. 1) Crisp Lower Bound Robust Fuzzy PBB (CLB-RFPPB) model 2) Fuzzy Lower Bound Robust Fuzzy PBB (FLB-RFPPB) model. A significant point in Both of them, is to use performance Indicators--calculated based on data envelopment analysis approach (DEA) regarding a basic model of input-oriented CCR— determined the importance coefficient for each educational groups in order to allocateing budget. In addition, the weights of Goals and the priority of each plan were determined using some paired comparison questionnaires completed by experts. The PBBGP model has 5 goals, 1142 constraints and 994 decision variables. The results of models solution- that are presented on two macro and Operational Levels- and simulation of Crisp and two RFPBB models, Demonstrate high level capabilities of RFPBB models in response to the uncertainty in the parameters of problem and also managing the level of decision risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance based budgeting
  • robust-fuzzy optimization
  • Goal programming
  • Data Envelopment Analysis
  • university budget