نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

سازمان های فعال در حوزه تولید و توسعه نرم افزار در اثر میزان بالای رقابت، نیاز مشتریان مبنی بر شخصی‌سازی محصولات، فشار برای کاهش زمان تولید و سرعت بالای رشد فناوری‌های نوظهور؛ با تغییرات محیطی بالایی رو به رو هستند. لازمه بقای این سازمان ها در فضای پویا، استفاده از متدولوژی تولید و توسعه چابک نرم افزار جهت انطباق سریع تر فرایندها و فعالیت‌های کسب‌و‌کار با محیط می باشد. به کارگیری موفقیت آمیز این متدولوژی خصوصا در مرحله تحلیل که در آن تحلیل گران به شناخت نیازمندی های مشتری و تعیین معماری سیستم می پردازند، سازمان را در ارائه محصولات در زمان مناسب توانمند می سازد و بدین ترتیب از منظر ایجاد ارزش نقش مهمی برای سازمان دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل موثر در موفقیت این متدولوژی شناسایی گردید. در ادامه با توجه به اهمیت نقش تحلیل در مرحله بلوغ محصول که نرم افزار در سازمان مشتری استقرار یافته و توسط کاربران استفاده می شود، نسبت به یافتن آن دسته از عواملی که در موفقیت تحلیل این متدولوژی و در مرحله نگهداشت محصول اثرگذار هستند، اقدام گردید. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، پیشنهاد می شود که عوامل موثر بر موفقیت فاز تحلیل متدولوژی چابک در مرحله بلوغ نرم افزار در 7 طبقه فردی-مشتری، فردی-تحلیل گر، میان فردی، سازمانی، مدیریتی، فرایندی و تکنولوژیک قابل دسته بندی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Success of Software Analysis in Agile Methodology and Maintenance Phase from the Software Analysts' Perspective

نویسنده [English]

  • Mandana Farzaneh 1

چکیده [English]

Software development companies face with high environmental change due to the high level of competition for personalized products, reducing production time and high speed of emerging technologies. These organizations need to increase their agility by using agile software development methodology in order to adapt business processes with rapid changes and survive in competitive environment. Successful application of this methodology empower firms in providing value-added products specially in the analysis phase which analysts have to determine customers needs and the software architecture. At first step a comprehensive set of practical factors of evaluating and improving the success of analysis phase in agile methodology is provided. For this purpose through deeply exploring the broad literature the most significance factors were identified. Then the most influential factors have been determined for assessing the success of analysis phase in agile methodology while the software is matured. Following the analysis of survey data, it is suggested that these factors are classified as individual-customer, individual-analyst, interpersonal, organizational, managerial, technological and procedural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis phase
  • Agile methodology
  • Software development
  • Success
  • Analyst