نویسندگان

دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندیشمندان از دیر باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتیک، یکایک مردم در فرایند تصمیم گیری برای جامعه خویش مشارکت داشته باشند. هر چند سالیان متمادی این آرزو برآورده نشده، ولی این امکان وجود دارد که فناوری ارتباطات و اطلاعات، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک است، این مقاله درصدد است تا آثار دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تأثیر آن بر میزان اعتماد به دولت و دموکراسی در جامعه را تبیین کند. بدین منظور، نظر سه گروه مدیران دولتی، اساتید و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه علی بین دولت الکترونیک، میزان اعتماد عمومی، و دموکراسی الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promotion of Public Trust and E-Democracy: Exploration of the Role of E-Government

نویسندگان [English]

  • Aryan Gholipour
  • Ali Pirannejad

چکیده [English]

Participating of demos in decision making processes of their society have had been the scientists utopia. Communication and information technologies paved the way for participation of the people in their fate. By the way, the most important construct in this equation is public trust that determines the level and specificatian of democracy To explain the role of trust in electronic government, we took advantages of justice pentagon (five dimensional) model and examined public administrators, faculty members and students opinion about electronic government, public trust and democracy. The results support our electronic government – justice – trust and democracy conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : E-Government
  • Social trust
  • E-democracy