نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران است، این تحقیق، یک مطالعه آمیخته است. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های تخصصی شاخص‌های خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی شناسایی شدند و در مرحله بعد پرسشنامه‌ها بین خبرگان کارآفرینی توزیع گردید. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری بودند. فرایند نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و 11 خبره در این مرحله شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی (اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی) مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی بودند. روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شامل روش گراندد تئوری، مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و حداقل مربعات جزئی است. در این تحقیق تعداد 9 مقوله اصلی و 44 مقوله فرعی برای طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران شناسایی شد. مقوله‌های مذکور در 6 پارادایم با عناوین شرایط زمینه‌ای، شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله‌گر و پیامدها دسته‌بندی شدند. در ادامه روند پژوهش، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 2 مرحله غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش انجام شد. در ادامه، شناسایی روابط معیارهای خط‌مشی توسعه کارآفرینی دولتی در ایران انجام شد و توسعه کارآفرینی به‌عنوان متغیر سطح اول شناسایی شد. همچنین بر اساس بار عاملی استاندارد و مقدار آماره t به‌جز فرضیه‌های هفت، نه و هیجده تمام فرضیه‌های پژوهش و رابطه بین متغیرها تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurship Development Policy Model in Iran

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD MORTEZA JAVADI 1
  • mohsen rezaee mirghaed 2
  • MEHDI ALVANI 3
  • MORTEZA MUSAKHANI 4
  • Parham Azimi 4

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a policy model of entrepreneurship development in Iran, this research is a mixed study. In the first part, based on library studies and specialized interviews, the policy indicators of government entrepreneurship development were identified and in the next stage, questionnaires were distributed among entrepreneurship experts. The statistical population consisted of qualitative academic experts and theoretical experts. The sampling process continued until theoretical saturation was achieved and 11 experts participated in this stage. The statistical population in the quantitative section (validation and presentation of the final model) were managers and experts of government organizations. Methods of data analysis include grounded theory, structural-interpretive modeling, and partial least squares. In this study, 9 main categories and 44 sub-categories were identified to design a policy model for government entrepreneurship development in Iran. These categories were categorized into 6 paradigms with the titles of contextual conditions, causal conditions, pivotal phenomena, strategies and actions, intervening conditions, and consequences. Following the research process, the fuzzy Delphi technique was performed in two stages of screening and validation of the criteria obtained from the qualitative analysis of the research. Then, the relationships between the criteria of government entrepreneurship development policy in Iran were identified and entrepreneurship development was identified as the first level variable. Also, based on the standard factor load and the value of t-statistic, except for hypotheses seven, nine and eighteen, all research hypotheses and the relationship between variables were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Development
  • Policy Model Design
  1. [1] Alsafadia, Y., Aljawarneh, N., Çağlar, D., Bayramc, P., & Zoubi, K. (2020), The mediating impact of entrepreneurs among administrative entrepreneurship, imitative entrepreneurship and acquisitive entrepreneurship on creativity. Management Science Letters, (10), pp. 3571–3576. [2] Hussein, Y., & Çağlar, D. (2019). The effect of high involvement work systems on organizational performance: The mediating role of knowledge-based capital. Management Science Letters, 9(9), 1361-1372. [3] Aftab, M., Naveed, T., (2018). Role of Microfinance Institutions in Entrepreneurship Development in District Gujrat, Pakistan. J. Asian Dev. 7 (1), pp. 51-67 [4] Storey, D.J. (2008), Entrepreneurship and Sme Policy, World Entrepreneurship Forum, 2008 Edition [5] Gnizy I, Cadogan JW, Oliveira JS & Nizam A. The empirical link between export dispersion and export performance: A contingency-based approach. International Business Review, 2017; 26(2), 239-249. [6] Pilvar, N., Badizadeh, A., Hoseini, Rasoul., & Zaboli, R. (2019). Identifying the components of organizational entrepreneurship development based on knowledge management (Case study: Qazvin University of Medical Sciences). Health management, (10), pp. 31-42 [7] Mirvahedi,S. (2018). Investigating the decision-making logic of Iranian entrepreneurs based on feasibility theory. New research in decision making, 2 (4), pp. 229-254 [8] D, E. (2019), Representation of the culture of work and entrepreneurship in Bakhtiari proverbs. Management Research in Iran, 6 (24), pp. 19-45 [9] Hambrick DC & Crossland C. A Strategy for Behavioral Strategy: Appraisal of Small, Midsize, and Large Tent Conceptions of This Embryonic Community. In Behavioral Strategy in Perspective, 2018; 3: 23-39. [10] Eshghi, M., Sarlak, M.A., Darvish, H., & Mousavi, M., (2019). Designing and explaining the model of e-entrepreneur organization in the industry Country Banking (Case Study: Refah Bank). Management Research in Iran, 23 (2), pp. 28-53 [11] Deakins, D. : Freel, M. (2003). Entreptreneurship and Small Firms . 3thed. Berkshire: Mc Grow Hill [12] Herbig,P. , et al . (1994). The Relationship Of Structure To Entrepreneurial And Innovative Success Marketing. Intelligence & Planning, 9: 37-48. [13] Lundstrom, A and Stevenson. L.A, (2005), Entrepreneurship policy: Theory and Practice, Chapter 2 ISEN International studies in Entrepreneurship, Springer, New York, [14] Structural Equation Modeling: Minimal Partial Squares, Translated by Adel Azar and Gholamzadeh, (2016). Knowledge View [15] Acs, Z.J., Audretsh, D.B., Braunerhjelm, P., Carlsson, B. (2012). Growth and entrepreneurship. Small Bus.Econ, 39 (2): 289-300. [16] Ardehali M, Hashempour Z. Elements of Entrepreneurship in Iran Economy. JPBUD. 2009; 14 (2) :39-59 [17] Fuentelsaz, L., Maricas, J. & Monteri, J. (2018). Entrepreneurs and Innovation: the contingent role of institutional factors. International small business Journal, 36 (4): 72- 87. [18] Lundstrom, A., & Stevenson. L.A, (2005), Entrepreneurship policy: Theory and Practice, Chapter 2 ISEN International studies in Entrepreneurship, Springer, New York, [19] Puffer, s. & McCarthy, A. (2010). Entrepreneurship in Russia and china: The impact of formal institutional voids. Entrepreneurship theory and Practice, 34(3): 441-467. [20] Aparicio, S., Urbano, D. & Audretsch, D. (2015). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting & Social Change, 102 (1): 45-61. [21] Edelman, L., &Yli‐Renko, H. (2010). The Impact of Environment and Entrepreneurial Perceptions on Venture‐Creation Efforts: Bridging the Discovery and Creation Views of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice,34(5), 833-856. [22] Alimardani, M., Farahani, A., ghasemi, H., (2016). The relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship in the General Directorate of Sports and Youth of Qom Province. Applied research in sports management. 4 (1), pp. 25-34 [23] Ardalan, M., Soltanzadeh, V., Beheshtirad, R. (2015). Evaluating the role of organizational culture on organizational entrepreneurship. Higher Education Quarterly. 7 (27), pp. 11-34 [24] Karimi, A., Rezaee, R., Ahmadpour, M., Ansari, M. (2014). The Impact of Organizational Culture on Entrepreneurial Tendency (Case Study: Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran). Entrepreneurship Development. 6 (3), pp. 163-182 [25] Reynolds, P. D., Hay, M., & Camp, S. M. (2000). GEM 1999 Global Report. Babson College, London Business School & Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership