نویسنده

استادیار گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

عوامل بیرونی مانند تحریم و عدم همکاری تامین کنندگان خارجی، و عوامل داخلی مانند عدم مدیریت مناسب جریان نقدی و یا سیاست های نامناسب هیئت مدیره، می تواند به کمبود موجودی منتهی گردد. کمبود موجودی یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران در فرآیندهای تولیدی است. این مقاله در صدد است تا یک سیستم کنترل موجودی و تولید را برای شرایط بحران، معرفی نماید . مدل ارائه شده این مقاله شرایطی را فراهم می آورد تا با تصمیم گیری مناسب در خصوص به تعویق انداختن سفارشات مشتریان، هزینه‌های سازمان را در شرایط بحران کمینه نماید. این مدل پیشنهادی برای تولید و کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان مدل سازی شده است و فرض شده است که تقاضای مشتریان بخوبی از توزیع نرمال پیروی می کند. در این پژوهش، مدل ریاضی ارائه شده از نوع عدد صحیح، غیر خطی و NP-hard است. برای حل این مدل پیچیده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج ارزیابی عددی مدل پیشنهادی نشان می دهد که عملگرهای تقاطع و جهش چند نقطه‌ای توانایی مناسبی در جستجوی فضای موجه و دوری از فضای غیر موجه دارد. همچنین همگرایی در مجموعه جوابهای الگوریتم نیز نشان می دهد که الگوریتم استفاده شده توانایی لازم در پیدا کردن جواب بهینه را در مدت زمان مناسب دارد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده توانایی مدل سازی و حل مسأله کنترل تولید و موجودی در شرایط بحران ناشی از کمبود موجودی و محدودیت های مرتبط را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a model for production and inventory control in crisis condition

نویسنده [English]

  • mohammad akbari

چکیده [English]

External factors such as sanctions and the lack of cooperation from foreign suppliers, and internal factors such as lack of proper management of cash flow or inappropriate policy board, can lead to a lack of inventory. Inventory shortage is an important factor in creating the crisis in the manufacturing processes. This article seeks to provide a system for inventory control and production. The proposed model for the production and inventory control in uncertainty modeling and it is assumed that the customer demand as well as follow a normal distribution. In this study, a mathematical model presented integer, nonlinear and is NP-hard. To solve this complex model of genetic algorithm is used. The results of the numerical model shows that a point mutation operators intersection and a good ability in the search space is justified and unjustified away from space. The convergence of the algorithm results also show that the algorithm can be used to find the optimum solution at the appropriate time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory control
  • crisis condition
  • storage capacity restrictions
  • restrictions on service level
  • genetic algorithm