نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه مدیدیت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک چارچوب مفهومی بر اساس فلسفه هرمان دویویرد استخراج شده است. با توجه به خصوصیات هر یک از جنبه ها و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین هنجارهای کلانی که بر موفقیت سیستم تاثیر می گذارند، یک چارچوب چند جنبه ای بدست آمده است که به منظور آزمون آن، داده های مورد نیاز جمع آوری شده و مدلهای اندازه گیری و ساختاری مرتبط با مدل تحقیق استخراج شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی و حرفه ای بوده که از بین آنها تعدادی افراد شناخته شده به صورت هدفمند به عنوان افراد نمونه انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده نشان دهنده اعتبار مدل تحقیق بوده و درستی بکار گیری آن در ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را تایید می کنند. مطابق با نتایج بدست آمده، توجه و تاکید بر همه جنبه های مورد نظر دویویرد و دستیابی به گونه ای هماهنگی و توازن بین آنها در ارزیابی موفقیت سیستم امری ضروری است. در چارچوب نهایی مولفه ها یا هنجارهای کلان موثر بر موفقیت سیستم عبارتند از رهایی، تحقق اهداف و رضایت کاربر. هنجارهای کلان خصلتی چند جنبه ای داشته و میزان تاثیرگذاری جنبه های مختلف در هر یک از آنها محاسبه شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان زمانی حاصل می شود که هنجارهای کلان تحقق یافته باشند. تحقق هر یک از هنجارهای کلان مستلزم توجه به همه جنبه های تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extracting a Framework Based on Multi-Aspectual Understanding for the ERP’s Success Evaluation

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahanyan 1
  • Adel Azar 2

چکیده [English]

According to Herman Dooyeweerd, understanding the phenomena in everyday life, unlike theoretical frameworks, has a multi-aspectual nature so that none of the aspects is reduced to others. Enterprise Resource Planning (ERP) system includes processes and best practices, which will be transferred to the adopting organization as explicit knowledge. If this knowledge transforms is a part of the end users’ tacit, knowledge may bring success to the system. The end users, in order to do their every day work, have to deal with the system and come to a kind of understanding of the system. In this study, by using Dooyeweerd’s multi-aspectual framework, a model of the end users’ understanding of the system is extracted. This study has been conducted through a quantitative design through which using a questionnaire devised based to the multi-aspectual framework, quantitative data are gathered through a target sampling process. The data are analyzed based on both measurement and structural models and by using the path analysis, the effects of general norms on the system’s success and also the effects of all aspects on general norms are investigated. Data analysis showed that, according to Meeting objectives, User satisfaction and Emancipation as general norms, the ERP’s success in order to be completely realized requires that each general norm is considered as a multi-aspectual criterion. Evaluating ERP success according to end users point of view brings more visibility to some issues, which are usually ignored or missed by uni-aspectual approaches.  Furthermore, utilizing Dooyeweerd’s framework as a life-oriented philosophy for evaluating the ERP’s success is a novel work, which may lead to a kind of  development and enrichment in the ERP success literature.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERP
  • Every day life philosophy
  • ERP success Multi aspectual understanding
  • General norms
  • emancipation