نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس-

چکیده

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل‌های ممکن می‌باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک‌های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل‌ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک‌های شناسایی شاخص‌ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم‌گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم‌گیرنده را قادر می‌سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه‌ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive mapping as a new method in optimizing budgeting decisions

نویسندگان [English]

  • khadije mostafayi 1
  • - - 2

چکیده [English]

Today with growing environmental complexity and dynamism, while decision making organizations are forced to consider several issues. Success in issues like evaluating several alternatives and selecting the best depends on both criterias and elternatives full recognition. While efficient soft operation research`s methods like MADM had been developed in order to evaluate alternatives, less attention had been focused on criteria recognition.Cognitive mapping is a new method in management science that could meet this need very well. In addition to providing factor identification, by using algebraic relations, cognitive mapping enabels decision makers to identify cusal relations and their relative strength. In this study we have used cognitive mapping to provide the map of Iranian center for statistics `s operations and then we have provided a solution for performance based budgeting. In order to do that we have identified the continuum of inputs, processes, outputs and outcomes nad the process wear ranked by calculating their indirect effect on different outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • Cognitive mapping
  • cusal relations
  • Budgeting