نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . استاد دانشکده کارآفرینی و مدیریت روابط، دانشگاه ساتورن دانمارک،

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 دانش آموخته دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش اندازه شبکه اجتماعی در عملکرد کسب و کار بر اساس داده های 2010-2008 دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در کشورهای ایران، کرواسی و دانمارک است. نمونه آماری شامل 1801 مدیر- مالک کسب وکار می باشد که در مصاحبه برنامه تحقیقاتی GEM شرکت داشته اند. شبکه اجتماعی کارآفرینان شامل شبکه خصوصی، شبکه شغلی، شبکه تجربه، شبکه حرفه ای و شبکه بازار است که بیشترین بار عاملی را شبکه تجربه (0.9) و کمترین بار عاملی را شبکه خصوصی (0.37) دارد. همچنین در اندازه گیری عملکرد، صادرات دارای بیشترین بار عاملی (0.33) و رشد مورد انتظار دارای کمترین بار عاملی (0.05) است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارآفرینان دانمارکی بیشتر از کارآفرینان دو کشور دیگر دارای الگوی نقش هستند (بیش از 70%) و بیشتر کسب وکار خود را با انگیزه بهره برداری از فرصت راه اندازی می کنند (بیش از 75%) تا نداشتن گزینه شغلی بهتر. همچنین میانگین اندازه شبکه در کرواسی و دانمارک 6 و در ایران 2.9 است و اندازه شبکه خصوصی کارآفرینان ایرانی بیشتر از شبکه های دیگر آنهاست (1.61). به طور کلی نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که عملکرد کسب وکار (صادرات، نوآوری و رشد مورد انتظار) به میزان 74 درصد تحت تاثیر مستقیم شبکه اجتماعی کارآفرینان می باشد و این تاثیر توسط الگوی نقش (0.07درصد) و به ویژه انگیزه فرصت (7.2 درصد) تعدیل می شود. واژگان کلیدی: شبکه اجتماعی، عملکرد کسب وکار، الگوی نقش، انگیزه فرصت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Social Network in Business Performance: Moderating Effect of Role Model and Entrepreneurial Motivation (Case of Firms in Iran, Croatia and Denmark)

نویسندگان [English]

  • mohammad Zali 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 4

چکیده [English]

Abstract This article investigates the impact of social network size on business performance based on GEM (Global Entrepreneurship Monitor) data of Iran, Croatia and Denmark in 2008-2010. A sample of 1801 owner-managers participated in the GEM interviews is used. Social network of an entrepreneur is made up of private, job, experience, professional and market networks. Exploratory factor analysis shows that the experience network and private network have the highest and lowest factor loadings respectively (0.9 and 0.37). Similarly, in factor analysis of performance as a latent variable the highest factor loading is for export (0.33) and the lowest is for growth expectation (0.05). The results show that Danish entrepreneurs establish their business mostly to exploit opportunities (75%) rather than having no better job option. Most of them also have role models (more than 70%). In these regards Denmark has higher rank than Iran and Croatia. On average the entrepreneurs’ social network size in Iran is 2.9 while in two other countries, it is 6. The size of private network is higher than size of other networks in Iran (1.61). The result of structural equation modelling shows that business performance (innovation, export and growth expectation) is affected significantly by social network size (74%) and this effect is moderated by role model (0.07%) and opportunity motivation (7.2%). Keywords: Social Networks, Business Performance, Opportunity Motivation, Role Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Performance
  • Social Networks
  • Opportunity Motivation
  • Role Model