نویسندگان

-

چکیده

فرایند ادراک عدالت با ابهام و پیچیدگی همراه است و‏‎ ‎پژوهش‌هایی که تا به حال در این خصوص انجام ‏شده‌اند، مفاهیم تئوریک را با روش‌های معمول اندازه‌گیری کرده‌اند و تا به حال با رویکرد کمّی به ‏موضوع سنجش این سازه پیچیده اقدام نشده است، پس طراحی یک روش اندازه‌گیری که دارای دقت و ‏اعتبار برای شناسایی نکات مکنون این فرایند باشد، لازم به نظر می‌رسد. ‏
هدف مقاله طراحی یک سنجه معتبر و دقیق برای اندازه‌گیری ادراک عدالت کارکنان با تأکید ویژه ‏بر روش اندازه‌گیری می‌باشد که ضمن برخورداری از پشتوانه تئوری انصاف می‌تواند تورش ‏اندازه‌گیری را کاهش داده و توان مدیران را برای برخورد فعال با تبعات ادراک بی‌عدالتی افزایش دهد. ‏
در این مقاله از متدلوژی فازی برای مدلسازی فرایند قضاوت ذهنی افراد در مورد عدالت استفاده ‏شده است و پرسشنامه‌ای با کارکرد کدگشایی از الگوهای ذهنی طراحی و برای هر سؤال وضعیت ‏موجود، وضعیت مطلوب و الگوی ذهنی افراد لحاظ شده است. سپس مدلسازی و اندازه‌گیری ادراک ‏عدالت از طریق محاسبه فاصله درک شده بین وضعیت موجود و مطلوب و تبدیل آن به یک درجه ‏عضویت در مجموعه فازی انجام شده است. این روش در یک نمونه شامل 50 کارمند بانک ملت ‏آزمایش شده است. پایایی روش فازی و روایی مفهومی آن طبق نتایج آماری تأیید شده و اختلاف ‏میانگین امتیاز ادراک عدالت در سنجش به روش معمولی و روش فازی از طریق آزمون ‏T‏ دو نمونه ‏ای زوجی معنادار بوده است .‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Approach to Justice Perception in the ‎Frame of the Fairness Theory

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

This paper focuses on the measurement of justice perception using fuzzy ‎logic. The measurement of justice perception is not a simple matter, because ‎it is a subjective, complex, vague and ambiguous construct, which is also ‎involved with the judgmental process. Therefore, the low accuracy and ‎reliability of the measurement are among the main concerns in using justice ‎perception measurements. The object of this paper was to develop a new ‎method for measuring justice perception in the frame of the Fairness Theory ‎with three types of fairness: distributive, procedural and interactional. It was ‎performed in a Iranian Bank (Melat Bank) with the aim of decreasing the ‎measurement bias and increasing its reliability. The outputs of this fuzzy ‎measurement are significantly different to those of the other conventional ‎methods. The reliability and the construct validity of this fuzzy measurement ‎were confirmed by statistical results. Comparison of the means of the crisp ‎and fuzzy scores using two-paired T- test showed a significant difference ‎between the means of crisp and fuzzy scores in the distributive, interactional ‎and general justice, but there was no not significant difference in this regard ‎in the procedural justice‏.‏‎ It also could represent the latent factors of human ‎cognitive judgment and, therefore, contribute to improve the justice ‎perception process in organizations.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Logic
  • Justice perception
  • Fairness theory
  • Membership ‎functions‎