نویسندگان

1 1. استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، مشهد مقدس، خراسان رضوی، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس،

چکیده

چکیده
در این پژوهش الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی به‌عنوان یک الگوی مؤثر در پیش‌بینی درماندگی مالی به کار گرفته شده و توانایی متغیر کارایی در بهبود پیش‌بینی مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور نخست با استفاده از نسبت‌های مالی سال‌های 1378 تا 1387شرکت‌های نمونه و به روش گام به گام، الگوی پیش‌بینی درماندگی مالی را بر‌اساس الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد. سپس به منظور تعیین توانایی متغیر کارایی در پیش‌بینی درماندگی مالی، این متغیر در کنار نسبت‌های مالی مورد استفاده قرار گرفت و الگوی دیگری مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری طراحی شد.
نتایج الگوی دوم نشانگر اهمیت متغیر کارایی به عنوان یک متغیر پیش‌بین در پیش‌بینی درماندگی مالی است. اگر چه مقایسه دقت کلی این دو الگو در پیش‌بینی درماندگی مالی، تفاوت معناداری را به لحاظ آماری نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of financial distress base on Multivariate Discriminant and effectiveness of efficiency score in improvement of model

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

*Mahmoud mousavi shiri,accounting department , Payame Noor University,Tehran,I.R.of IRAN
Mohamad reza Tabarestani, Islamic Azad University of mashad

In this research Multivariate Discriminant Analysis used as an effective model for pridiction of financial distress and noticed to ability of efficiency in improvement of model. At the first financial distress prediction model were designed base on Multivariate Discriminant Analysis by financial ratios variables of sample corporations in 1999 to 2008 years. Then for specifying ability of efficiency score variable in prediction of financial distress, we were designed financial distress prediction model base on Multivariate Discriminant Analysis with financial ratios and efficiency score. The results show that models are able to predict financial distress of production corporations in Tehran stock exchange two years prior to its occurrence. The results of two models and compare of them show that although efficiency score variable can better the results of financial distress prediction model but the different between accuracy predictions of financial distress in two models is not important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency score
  • financial ratios
  • Multivariate Discriminant Analysis
  • Financial distress