نویسندگان

1 استادیار مؤسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ،

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش براساس فرضیه‌ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور وزارت کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در وزارت کشور کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درامد و سبک رهبری ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction and Its Determinants in Public Sector

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rajab Baigy 1
  • Majid Amini 2
  • Bamdad Partovi 3
  • Nahid Ghanbarzadeh Alamdari 4

چکیده [English]

Motivated and efficient human resources have a very significant role in increasing the effectiveness of an organization. Knowing the rate of employees’job satisfaction may help the managers to improve human resource productivity. Based on different studies, there are a lot of Factors inFluencing job satisfaction. The rate of influence of each factor is different depending on the size, culture, awarding system, promotional system, kind of production and other environmental factors of an organization. In this research, based on scientific hypotheses and tests, it was tried to obtoin the main determinants of job satisfaction in public sectors. According to a case study in Interior Ministry, it was found out that which factors for the dependent variable of job satisfaction have a predictor role and which of the independient variables such as appraisal system, leadership style, level of income and promotional system has a significant relation with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Job Statisfaction
  • Interior Ministry
  • Motivation