نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، ‎دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تفکر استراتژیک شش بُعدی که شاه‌کلید پیروزی رقابت دائم‌التزاید است، چگونه از ویژگی‌های ‏زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای خانواده) تأثیر می‌پذیرد؟ هدف این ‏تحقیق تبیین پاسخ این سئوال است. این تحقیق از نظر هدف توصیفی‌-‌تبیینی، از نظر روش‌ انجام ‏پیمایشی، و از نظر نتیجه کاربردی است. جامعه هدف تحقیق، 384 نفر از کارکنان شهرداری مناطق ‏سه‌گانه قزوین هستند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته است و اعتبار وروایی آن ‏کاملاً تایید شده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS ‎‏ و با استفاده از آزمون‌ مقایسه میانگین‌ها ‏وآزمون ‏t‏‌ استیودنت تجزیه و تحلیل شده‌اند. هندسه تفکر استراتژیک افراد براساس مدل ‏تارعنکبوتی که تعادل و توازن میان ابعاد تفکر را می‌سنجد، تحلیل و مقایسه شده است. نتایج نشان ‏می‌دهد که میان یکایک ویژگی‌های زندگینامه‌ای و مدل تفکر استراتژیک افراد ارتباط معنادار ‏وجود دارد و با تغییر هر یک از ویژگی‌های گفته شده، تغییر معناداری در مدل تفکر استراتژیک ‏افراد رخ می‌دهد. لذا سازمان‌ها را می‌توان مجموعه‌ای از مدل‌های تفکر نامید که دائماً در حال ‏تغییرند، لذا به مدیران و راهبران سازمان‌ها پیشنهاد می‌گردد که کمیت و کیفیت این فرآیند ‏دائم‌التغییر تفکر استراتژیک را از طریق مکانیزم‌های نظارتی بطور منظم پایش و هدایت کنند تا ‏زمینه تحقق هدف‌های استراتژیک سازمان‌شان را فراهم آورند.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the effect of Biographical characteristics (education, age, years of ‎service and number of family members) on six aspects of ‎strategic thinking based on Spider Web model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Jafari 1
  • Parisa Farrokhi 2
  • Masoumeh Rahimi 3

چکیده [English]

The six-dimensional strategic thinking, that is king-key of constantly increasing victory in the ‎competition, how is influenced by biographical characteristics (education, age, years of service ‎and number of family members)? The purpose of this research is to explain the answer. This ‎study is descriptive-explanatory based on objective, survey and applied, method and result. ‎The target community of the survey is 384 municipal employees of Qazvin city. Data ‎collection tools included researcher-made questionnaire and its reliability and validity has ‎proven. Data has been analyzed through SPSS software, using variance and Student t test. The ‎geometry of people thinking has been commpared based on Spider Web Model that measures ‎the balance between dimentions of thinking, was conducted. Results showed that there is ‎significant relationship between biographical characteristics and Strategic thinking Model of ‎people. With changing any of above features, a significant change occurs in the model of ‎strategic thinking. Therefore, organizations can be described as a set of thinking models that ‎are constantly changing. The managers and leaders of organizations recommended that the‏ ‏quantity‏ ‏and‏ ‏quality‏ ‏of the process‏ ‏through‏ ‏regulatory‏ ‏mechanisms‏, ‏and‏ ‏conduct‏ ‏regular‏ ‏monitoring‏, ‏to realize their‏ ‏strategic‏ ‏goals of‏ ‏their organizations‏ ‏provide‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Thinking
  • Spider web model
  • Biographical characteristics