نویسندگان

1 استادیار مجتمع مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران‏

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ‏MBA‏ ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ‏MBA‏ ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران‏

چکیده

‏ ضرورت طراحی و پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه، یکی از مسائل مبرم ‏و حیاتی امروز صنایع کشور است. تاکنون بیشتر از روش های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی ‏پروژه های ‏R&D‏ در مراحل مختلف از چرخه عمرشان بهره گرفته شده است. رویکرد این تحقیق، توسعه ‏مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با روش کارت امتیازی متوازن است. ورودی ها و خروجی ها برای ‏مدل یکپارچه ‏DEA-BSC‏ از «کارت امتیازی متوازن برای پروژه های ‏R&D‏» به دست آمده است. افزایش ‏قابلیت اعتماد به معیارهای ورودی و خروجی، بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدها و توازن میان کارایی ‏و اثربخشی واحدها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه ‏DEA-BSC‏ مورد نظر است. ‏
این مدل به صورت مطالعه موردی در یکی از مراکز تحقیقاتی برای پروژه های ‏R&D‏ پیاده سازی ‏شده است. همان طور که از نتایج حل مدل ‏DEA-BSC‏ استنباط می شود، هم افزایی کارت امتیازی متوازن و ‏تحلیل پوششی داده ها برای پروژه های تحقیق و توسعه موجب دست پیداکردن به اهداف استراتژیک ‏مورد نظر هر پروژه، ایجاد توازن و موجب دست پیداکردن به اهداف استراتژیک مورد نظر هر پروژه، ‏ایجاد توازن و بهینه سازی استفاده از منابع در تولید خروجی های مطلوب می شود.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-Designing and Implementing a Performance ‎Measurement Model at R&D Centers:‎ Combining Data Envelopment Analysis and ‎Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

The need for designing and implementing performance assessment systems at ‎R&D centers is one of the urgent issues of all industries. Assessment of R&D ‎projects has become one of the most challenging decision making issues for ‎the managers of R&D centers. Multi-criteria decision making methods have so ‎far been used for the assessment of R&D projects in different stages of their ‎lifecycle. Our approach is to develop Data Envelopment Analysis by ‎combining Balanced Scorecard and Data Envelopment Analysis. Inputs and ‎outputs for the integrated DEA-BSC model have been extracted from ‎‎“Balanced Scorecard for R&D projects”. The major goals of the integrated ‎DEA-BSC approach are as follows: increasing the reliability of inputs and ‎outputs criteria, improving the calculated efficiency of all sections and striking ‎a balance between the efficiency and the effectiveness of different sections. ‎This model has been implemented in an industrial research laboratory for ‎R&D projects as a case study. The results showed that synergizing between ‎BSC and DEA in R&D projects causes the: achieving of the expected ‎objectives of each project and balancing and optimizing the usage of resources ‎to meet the desired outputs.‎

.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness؛Data envelopment analysis (DEA)؛Balanced scorecard (BSC)؛&lrm
  • Efficiency