نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاداسلامی ،رودهن، ایران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان و تعیین الگوی ریاضی برای کیفیت زندگی کاری کارکنان براساس کارآفرینی مدیران است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه ای تعداد 456 نفر از مدیران واحدهای مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و به ازای هر مدیر 3 کارمند تحت سرپرستی آنها یعنی 1368 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه های محقق ساخته کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری کارکنان است که پرسشنامه کارآفرینی روی مدیران و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری به طور هم زمان روی سه نفر از کارمندان آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی نشان می دهد که بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد (05/0  p و 10/0= )، و الگوی ریاضی برای کیفیت زندگی کاری کارکنان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس کارآفرینی مدیران به قرار زیر است: 621/135 + کارآفرینی مدیران × 10/0 = کیفیت زندگی کاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers’ Entrepreneurship and Quality of Staff’s Working Life in Higher Education Institutions

نویسنده [English]

  • Fattah Nazem

چکیده [English]

The main objective of the present study is to investigate the relationship between the managers’ entrepreneurship and the quality of the staff’s working life and determining math pattern for the employee's quality of work life based on the managers' entrepreneurship. The research population includes all managers of Islamic Azad University employed in different branches of the university. Using the stratified and cluster random sampling, 456 mangers, along with three employees under the supervision of each manager (total 1368 staffs) were chosen from different branches of Islamic Azad University. The assessment tools were the researcher-made questionnaires of entrepreneurship and the quality of work life. The questionnaire of entrepreneurship was administered to the managers, and the questionnaire of the quality of work life was administered to three staffs under the supervision of each manager. The results of the analysis of the multi-variation regression showed that there is a relationship between the managers’ entrepreneurship and the quality of the staff’s working life (p £ 0.05 & β= 0.10), and the math pattern for the quality of the staff’s working life based on the  managers’ entrepreneurship in the branches of Islamic Azad University is as follows: The quality of the staff’s working life = 0.10 × the managers’ entrepreneurship + 135.621.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of work life
  • Entrepreneurship
  • Higher Education