نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه تعریف و تعیین جوهره پدیده یادگیری بین‌سازمانی به انجام رسیده است. در این تحقیق از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته برای گردآوری داده‌ها از سازمان‌های عضو در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. نتیجه تحقیق منجر به ارائه ساختاری حاوی 1) معنا و مفهوم، 2) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشخصه‌ها، 3) عوامل فراگیرنده، و 4) آثار و پیامد‌های یادگیری بین‌سازمانی گردید. 1) معنا و مفهوم پدیده شامل به‌اشتراک‌گذاری، بهینه‌یابی، و بومی‌سازی تجربیات؛ ادراک از موفقیت پروژه؛ اخذ بازخورد و پایش فرایند؛ 2) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشخصه‌های پدیده شامل ایجاد سیستم معانی مشترک؛ و انجام عملیات تیمی مشترک؛ 3) عوامل فراگیرنده پدیده شامل توسعه تعامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌رسمی؛ و بهره‌گیری از تجارب برون‌سازمانی؛ 4) پیامد‌های پدیده شامل نیل به حل مسأله؛ و توسعه دانش و نوآوری؛ و آسیب‌ها نیز شامل نیاز به تقویت اقتدار مرکز هماهنگ‌کننده؛ و نیاز به ایجاد بیمه مسئولیت می‌گردد. با ارائه تعریف و تعیین جوهره و قلمرو مفهومی منحصر‌به‌فرد از پدیده یادگیری بین‌سازمانی در این مطالعه، محققان آتی قادر به اشتراک نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، یافته‌ها و ارائه چارچوب‌ها و نظریه‌های علمی مرتبط در این حوزه می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The phenomenology of inter-organizational learning in conducting shared projects

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Habib Roodsaz 1
  • Mir ali Said naghavi 2
  • Hossein Mohammadi 3

1 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 PhD Student in Public Management, Human Resources Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to analyze the conceptual territory of inter-organizational learning. We made use of semi-structured interviews to collect data from members of Anti-contraband and Currency Smuggling Headquarters, and phenomenology as the research strategy. As a result, we draw a framework characterizing the 1) meaning, 2) specifications, 3) influential factors, and 4) outcomes and defects. 1) The meaning of the phenomenon is perceived when factors like sharing and optimizing and localizing experiences; the perception of succession; and getting feedback and modifying procedures would take place. The specifications include developing a shared meaning system; and joint teamwork operations. 3) The influential factors contain developing informal relationships; and usage of external experiences. 4) Outcomes include problem solving; and developing knowledge and innovation. Defects include reinforcement of coordinator center, and developing liability insurance. By analyzing the territory of inter-organizational learning and developing distinct and exclusive borders, this study adds to the conceptual domain of the phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-organizational learning
  • Phenomenology
  • Shared Project of Anti-contraband and Currency Smuggling
[1]   Gibb, J., Sune, A., Albers, S. (2017). Network learning: Episodes of inter-organizational learning towards a collective performance goal, European Management Journal, 33 (1), 572-582.
[2]   Marchiori, D., Franco, M., (2019). Knowledge transfer in the context of inter-organizational networks: Foundations and intellectual structures, Journal of Innovation & Knowledge, 5 (2), 130-139.
[3]   Loebbecke, C., van Fenema, P. C., Powell, P. (2016). Managing inter-organizational knowledge sharing, Journal of Strategic Information Systems, 25 (1), 4–14.
[4]   Shoul, A., Mazroui Nasrabadi, E., (2017). Investigation of Effect of Pervasive Quality Management on Innovation Explanation inter-Organizational Learning Mediator Role, Management Studies in Development and Evolution, 26 (84), 125-152 (In Persian).
[5]   Xie, X., Wang, L., Wang, S. (2018). Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis, Journal of Business Research, 90, 295-306.
[6]   Moustakas, C. E. (1994), Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
[7]   Leischnig, A., Geigenmueller, A., Lohmann, S. (2014). On the role of alliance management capability, organizational compatibility, and interaction quality in inter-organizational technology transfer, Journal of Business Research, 67 (6), 1049-1057.
[8]   Rajaguru, R., Matanda, M. J. (2013). Effects of inter-organizational compatibility on supply chain capabilities: Exploring the mediating role of inter-organizational information system (IOIS) integration, Industrial Marketing Management, 42 (4), 620-632.
[9]   Fredrich, V., Bouncken, R. B., Kraus, S. (2019). The race is on: Configurations of absorptive capacity, interdependence and slack resources for inter-organizational learning in coopetition alliances, Journal of Business Research, 101, 862-868.
[10]  Carmeli, A., Zivan, I., Gomes, E., Markman, G. D. (2016). Underlining micro socio-psychological mechanisms of buyer-supplier relationships: Implications for inter-organizational learning agility, Human Resource Management Review, 31 (3), 100577.
[11] Yang, S., Fang, S., Fang, S., Chou, C. (2014). Knowledge exchange and knowledge protection in inter-organizational learning: The ambidexterity perspective, Industrial Marketing Management, 43, 346-358.
[12] Yang, T. M., Maxwell, T. A. (2014). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors, Government Information Quarterly, 28, 164-175.
[13] Janoxics-Panjaitan, M., Noorderhaven, N. (2008). Formal and informal inter-organizational learning within strategic alliances, Research Policy, 37, 1337-1355.
[14] Creswell, w. John, (2007). Qualitative Inquiry and research design; choosing Among Five approaches, (second Edition). Thousands oaks, ca, Sage Publications.
[15] Forough, A., Heidarzadeh, K., Vazifeh Dust, H., Zaboli, r. (2020). Phenomenological Enquiry in the Role of Brand Personifications to Stimulate Brand Relationship of Shopping Centers & Malls, Modern Researches in Decision Making, 5(3), 127-152 (In Persian).
[16] Gil-Garcia, J. R., Sayogo, D. S. (2016). Government inter-organizational information sharing initiative: Understanding the main determinants of success, Government Information Quarterly, 33, 572-582.
[17] Choi, S., Ko, I. (2012). Leveraging electronic collaboration to promote inter-organizational learning. International Journal of Information Management, 32, 550-559.
[18] Ghorbanizadeh, V., Baeidi Mofradnia, A. (2011). The role of ASYCUDA in organizational learning, technological distinctive competencies and customs performance, Management Research in Iran, 15 (4), 175-191 (In Persian).
[19] Rezaian, A. (2013). Fundamentals of organization and management, Samt Publication, Tehran, Iran (In Persian).
[20] Ghorbanizadeh, V (2008). Organizational learning and learning organizations based on knowledge management, Baztab Publication, Tehran, Iran (In Persian).
[21] Sarani, H., Ahmadzadeh, A., Souri, P. (2018). The Role of Knowledge Management in predicting levels of Organizational Learning (Case Study: Tehran Province of Youth and Sports General Department), Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14, (27), 89-102 (In Persian).
[22] Nazari, Sh., Hosseini, H., Alizadeh, B. (2018). The Relationship Between Organizational Learning And Knowledge Management With Organizational Agility In Sport Delegations Of West Azarbaijan Province, Organizational Behavior Management Studies in Sports, 5(3), 11-20 (In Persian).
[23] Jahanseir Khararoudi, F., Azar, A., karimi, T. (2020). Decision- making on dimensions of ambidexterity using an agent-based modeling approach, Modern Researches in Decision Making, 5(4), 1-18 (In Persian).
[24] Chen, Y., Lin, T., Yen, D. (2014). How to facilitate inter-organizational knowledge sharing: The impact of trust, Information & Management, 51, 568-578.
[25] Im, G., (2006). Exploratory and Exploitative Knowledge Sharing in Inter-organizational Relationships, Robinson College of Business.
[26] Moshabbaki, A., Ghorbanizadeh, V. (2006). Designing a Model for Determining Learning Organizations Levels: Automobile Pieces Manufacturing Firms, Management Research in Iran, 10 (4), 169-209 (In Persian).