نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت, دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در مقابل تئوری‌های اقتضایی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر بهترین هماهنگی میان استراتژی‌های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد موفق‌تر تأکید می‌کنند، در رویکرد جهان‌شمول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می‌شود که به کارگیری بهترین اقدامات مدیریت منابع انسانی همواره می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را تضمین کند.
با توجه به بدیع بودن رویکرد جهان‌شمول، این مطالعه درصدد آزمون این رویکرد و شناخت بهترین اقدامات احتمالی مدیریت منابع انسانی در میان 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. یافته‌های پژوهش رویکرد جهان‌شمول را تأیید کرده است و نتایج نشان می‌دهد که در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌هایی که استراتژی تسهیل‌سازی در مدیریت منابع انسانی را به کار گرفته‌اند و اقدامات خاصی را برای منابع انسانی خویش برنام‌ریزی‌کرده‌اند، عملکرد مطلوب‌تری را نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Best Human Resource Management Practices in Successful Organizations

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

In contrast with contingency theories in strategic human resource management that emphasize on the best fit between business strategies and HRM strategies for achieving higher performance, universalistic approaches emphasize that there are some best human resource management practices and strategies that always leading to higher performance. This research aimed at empirical test of universalistic theory and identify the best HR practices in 100 high performance firms in Tehran Stock Exchange. The results, based on analysis of questionnaires completed by 43 firms show that there is one best strategy (facilitation strategy) and some best HR practices in human resource management that can lead Iranian firms to higher performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • Contingency theories
  • Universalistic approach
  • Best practice