نویسندگان

1 دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هنر- صنعت فرش دستباف از نظر اشتغالزایی و ارزآوری اهمیت بالایی دارد. اهمیت فرش دستباف در اقتصاد کشور از یک طرف و وجود رقبای خارجی قدرتمند مثل چین، هند، پاکستان و... از طرف دیگر باعث شده که کسب و حفظ مزیت رقابتی ملی در این عرصه از اولویت های مسئولین باشد. صاحبنظرانی همچون مایکل پورتر و دیگران در مسیر بدست آوردن مزیت ملی رقابتی به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی توجه خاص نموده اند، اما با اینحال موارد شکست پروژه های مربوطه و هزینه های بسیار بالا و بعضاً بدون دستاورد آنها هم کم نیستند. لذا مدیریت فرش دستباف، پژوهشی را با هدف امکان سنجی توسعه سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف ایران تعریف و توسط مجری طرح اجرا نمایند. پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تمام سازمان های مسئول، شرکتها، بنگاه های فعال (153 سازمان) در زمینه فرش دستباف در استان های تهران و آذربایجان شرقی می باشد و از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. طی این پژوهش، امکان پذیری توسعه و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی فرش دستباف در سه حوزه سازمانی، فنی و اقتصادی با تنظیم نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که توسعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت فرش دستباف از نظر فنی، سازمانی و اقتصادی امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Implementing Management Information Systems (MIS) in Handmade Carpet Industry of Iran (Phase I: Feasibility Study)

نویسندگان [English]

  • yahia eslami 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Yahia Eslami *, Saied Farhad Hosseini2, Mohi Al-din Gharibi3

1- Assistant Professor, Department of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2- Ph.D. candidate in Strategic Management, Tarbiat Modares University(Tmu), Tehran, Iran
3- Master of Business Management, Tarbiat Modares University (Tmu), Tehran, Iran

Receive: / /2010 Accept: / /2011

Handmade carpet industry plays a vital role in the economy of Iran. It is not only a major earner of foreign exchange for the economy as a whole but also it contributes to generate large-scale employment opportunities. The importance of handmade carpet industry in country economy and the existence of powerful international competitors have nearly forced managers to identify high priority to achieving and maintaining national competitive advantage in this industry. Scholars such as Michael Porter have put more emphasis on the crucial role of information technology/systems in obtaining national competitive advantage. However, these systems development and maintenance costs are significant for organizations.
The findings of the IS literature review revealed that the feasibility studies can be helpful in IS projects especially for large projects. This study has two research objectives. First, it studies the (technical, operational and economic) feasibility of development of management information systems in the handmade carpet industry/art of Iran, and then identifies the IS development scenarios in this section. the required data were collected using a survey among 153 organizations and firms responsible for handmade carpet in Tehran and East Azerbaijan provinces. The results showed that, despite the low digital literacy of most individuals in this industry and also lack of hardware and software infrastructures in public and private organizations, it is possible to develop carpet' management information systems in terms of technical, organizational and economic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • Handmade carpet
  • Management information system
  • feasibility study