نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

نگرانی در رابطه با محیط زیست موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. از آنجایی که تمام مصرف‏کنندگان به یک اندازه سبز نیستند استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند برای ترغیب آن ها به خرید محصولات سبز ضروری است. اولید قدم در بازاریابی هدفمند بخش‏بندی مصرف‏کنندگان و سپس تعیین نیمرخ مصرف‏کنندگان موجود در هر بخش است. هدف از این پژوهش بخش‏بندی بازار سبز بر پایه متغرهای جمعیت‏شناختی، روان‏شناختی و رفتاری و همچنین بررسی رابطه بین هر متغیر با رفتار مصرف‏کنندگان سبز است. در این پژوهش از نقشه‏های خودسازمانده برای بخش‏بندی و تعیین نیمرخ مصرف‏کنندگان سبز ایرانی استفاده شده است. بر پایه نتایج، چهار بخش بازار شناسایی شد که به صورت سبزهای شدید، سبزهای بالقوه، خودخواهان تیره و تیره های شدید نامگذاری شدند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت و درآمد و متغیرهای روان شناختی و رفتاری شامل ارزش های فردی، تعصب مذهبی، نگرش و دانش محیط زیستی نقش کلیدی در پیش بینی رفتار مصرف کنندگان سبز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Segmenting and Profiling Green Consumers with Use of Self Organizing Maps

نویسندگان [English]

  • Alireza Ziaei Bide 1
  • SeyedYaghoub Hosseini 2

چکیده [English]

Abstract: Concern about the environment has led to a new segment of consumers called green consumers. Because not all the consumers are equally green, using target marketing for persuading them to buy green product is essential. The first step in target marketing strategy is to segment the market and then develop profiles of the resulting market segments. This study aims to identify distinct green market segments based on demographic, psychographic and behavioral variables and also investigate the relationship between each variable and green consumer behavior. This study uses self-organizing maps (SOM) to segment and then develop profiles of Iranian green consumers. Based on the results four market segments have identified and were named intense greens, potential greens, egoist browns and intense browns. The results of this study also indicate that demographic variables including gender, age and income and psychographic and behavioral variables including personal values, religiosity, environmental attitude and knowledge have significant role in predicting green consumers’ behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Consumer
  • Market Segmentation
  • Neural Networks
  • Self-organizing maps