نویسندگان

1 2. دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 1. دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 3. دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه تسهیم دانش در سازمان بر موفقیت سیستم مدیریت استعداد با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی در صنعت نفت می‌باشد. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان تسهیم دانش و مدیریت استعداد را با استفاده از این رابطه‌ها در سازمان پیاده‌سازی کرد. نتایج نشان داده است که این امر از طریق فعالیت‌هایی است که سرمایه اجتماعی را افزایش می دهند، به این منظور سه پرسشنامه برای سنجش مدیریت استعداد، تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی در جامعه‌ای شامل 174 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه مستقر در تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، توزیع شد. 62 نفر از آن‌ها بر‌اساس فرمول نمونه‌گیری به عنوان نمونه انتخاب شدند. از میان آن‌ها 57 پرسشنامه بازگردانده شد که 35 درصد کل جامعه را تشکیل داده است. پردازش حاصل از داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که نقش تعدیل‌گری متغیر مطالعه شده بر رابطه بین ابعاد دو متغیر تسهیم دانش و مدیریت استعداد مورد تأیید است. این یافته به آن معناست که تأکید بر سرمایه اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان‌ها می‌تواند منجر به تأثیر هر کدام از متغیرهای  تسهیم دانش و مدیریت استعداد در پیاده‌سازی موفق دیگری در سازمان باشد.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Study the Mediator Role of Social Capital Variable on the Relationship between Talent Management and Knowledge Sharing in Organizations (Case to Study: All of the Staff Divisions of Iranian National Petroleum Company and Its Affiliated Branches Located in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Soltani 1
  • Mohsen Allameh 2
  • Mahdi Narimani 3

چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the relationship of knowledge sharing in organization on the success of talent management system with considering the social capital in petroleum industry. The main question in this article is "How can we implement TM and knowledge sharing by using their relationship"? The results showed that it happens via social capital. For this purpose, 3 questionnaires for evaluating TM, knowledge sharing and SC were distribute among 174 of human resource managers and experts in the staff divisions of Iranian National Petroleum Company and its affiliated branches located in Tehran by using randomized classification method. Finally, 62 people with sample formula were selected. Among them, 57 were returned (35% of the population). Analysis of data via structural equation model (SEM) supported the mediator role of SC on the relationship between TM and knowledge sharing variables. It means that focus on social capital and employing it in organizations can affect the success of implementing TM and knowledge sharing variables in organizations.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • knowledge Sharing
  • Social capital