نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه کسب‌وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هم‌تکاملی یکی از مفاهیم و سازه‌های علمی جدید است که در حوزه سازمانی به اقتباس از زیست‌بوم‌های زیستی بکار گرفته شده است. این مفهوم، با گذر از مفاهیم همکاری و هم‌رقابتی در جمعیت‌های سازمانی در حال نفوذ به دانش موجود در این حوزه است.
این مقاله به روش علم‌سنجی و با بررسی مقالات سال‌های 1983 تا 2020 از پایگاه‌داده Scopus در حوزه «کسب‌وکار، مدیریت و حسابداری»، انجام شد. در مجموع 453 مقاله منتشر شده بین سال‌های مذکور بازیابی شد که پس از بررسی موضوعی و چکیده مقالات، تعداد 391 مقاله در نرم‌افزار Vosviewr برای تحلیل وارد گردید. دستاوردهای این پژوهش با تحلیل محتوی پراستنادترین مقالات این حوزه، 5 بعد جدید مفهوم هم‌تکاملی شامل مکانیزم‌های هم ‌تکاملی، الگوی تغییرات، ماهیت ، سطوح هم‌تکاملی و ویژگی موجودیت‌ها شناسایی شدند.
بر این اساس «هم تکاملی، فرایندی غیرخطی، علی و متقابل و با مفهوم تغییر و توسعه پایدار و هم‌زمان در جمعیت‌های سازمانی تعریف می‌شود که نتیجه مشترکی از قصدمندی مدیریتی، تأثیرات نهادی و اثرات محیطی است».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Co-evolution bibliometric analysis in organizational sciences

نویسندگان [English]

  • farzaneh bayattork 1
  • ali mobini dehkordi 2
  • kamal sakhdari 3
  • Abolghasem arabiun 4

1 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of New Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

4 دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده [English]

Co-evolution is one of the new scientific concepts and structures that have been used in the organizational field which adapted to biological ecosystems. This concept, passing the concepts of cooperation and co-competition in organizational populations, is expanding the literature in this field.
This article was done by bibliometric method and analyzing the articles from 1983 to 2020 from the Scopus database in the field of "business, management and accounting". A total of 453 articles published between the mentioned years were retrieved, and after reviewing the subject and abstract of the articles, 391 articles were entered into the Vosviewr software for analysis. The achievements of this research, by analyzing the content of the most cited articles in this field, 5 new dimensions of the concept of co-evolution, including co-evolutionary mechanisms, patterns of changes, nature, levels of co-evolution and characteristics of entities were identified.
Based on this "co-evolution is defined as a non-linear, causal and reciprocal process with the concept of sustainable and simultaneous change and development in organizational populations, which is a common result of managerial intentionality, institutional and environmental effects".

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-evolution
  • bibliometric analysis
  • organizational science.content analysis
[1]    Abatecola, G., Belussi, F., Breslin, D., & Filatotchev, I. Darwinism, organizational evolution and survival: key challenges for future research. Journal of Management & Governance, 20(1) ,(2016), 1-17.
[2]    Volberda, H. W., & Lewin, A. Y.. Co‐evolutionary dynamics within and between firms: From evolution to co‐evolution. Journal of management studies, 40(8), (2003), 2111-2136.‏
[3]    Lewin, A. Y., & Volberda, H. W.. Prolegomena on coevolution: A framework for research on strategy and new organizational forms. Organization science, 10(5), (1999), 519-534.‏
[4]    Sandhu, S., & Kulik, C. T. Shaping and being shaped: How organizational structure and managerial discretion co-evolve in new managerial roles. Administrative Science Quarterly, 64(3), (2019), 619-658.‏
[5]    Banifazel,S., Babaeizakliki , MA., & Hosseinzade shahri., M. Providing a model for agile supply chain with Meta synthesis approch. Journal of management research in Iran,25(3), (1400),26-49
[6]    Bigdeli,E., & Motadel, M., Developing a dynamic model of business and information technology alignment with an agile approach. New researches in decision making,4(4),(1398), 147-175
[7]    Peltoniemi, M. Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems. Emergence: Complexity & Organization, 8(1) , (2006), 10-19
[8]    Porter, Terry B. "Coevolution as a research framework for organizations and the natural environment." Organization & Environment, 19(4), (2006),479-504.‏
[9]    abatecola, g., interpreting corporate crises: towards a co-evolutionary approach futures, 44 (10), (2012),860-869.
[10]    Breslin, D., Romano, D., & Percival, J. Conceptualizing and modeling multi-level organizational co-evolution. In Agent-based simulation of organizational behavior ,Springer, Cham., (2016),137-157   
[11]    Baum, Joel AC, and B. McKelvey. "Whole-part coevolutionary competition in organizations." Variations in organization science ,(1999), 113-135.‏
[12]    Grandinetti, R.. Is organizational evolution Darwinian and/or Lamarckian?. International Journal of Organizational Analysis,‏ 26(5), (2018), 858-874
[13]    Bayramzadeh, S., & Sultan Mohammadi, N., Meta-methodology of research based on co-evolutionary theory in organization and management studies (case of study: journal articles indexed in ISI database from 1999 to 2018), Journal of Khatam novel Management studies,1(3),(1396),111-136.
[14]    Abatecola, G., Breslin, D., & Kask, J. Do organizations really co-evolve? Problematizing co-evolutionary change in management and organization studies. Technological Forecasting and Social Change, 155, (2020), 119964.‏
[15]    Bawack, R. E., Wamba, S. F., Carillo, K. D. A., & Akter, S.. Artificial intelligence in E-Commerce: a bibliometric study and literature review. Electronic Markets, (2022), 1-42.‏    
[16]    Pagie, L., & Mitchell, M. A comparison of evolutionary and coevolutionary search. International Journal of Computational Intelligence and Applications, 2(01), (2002), 53-69.‏
[17]    Moore, J. F. Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), (1993),  75-86.
[18]    Moshabaki, A., Kord Naeij, A., Jahanizadeh, F.,  Khodadad Hosseini,S.M., Explaining the Basic Principles of Business Ecosystem Approach, 19(2), (1394), 139-160
[19]    de Carvalho, G. D. G., Sokulski, C. C., da Silva, W. V., de Carvalho, H. G., de Moura, R. V., de Francisco, A. C., & Da Veiga, C. P. Bibliometrics and systematic reviews: A comparison between the Proknow-C and the Methodi Ordinatio. Journal of Informetrics, 14(3),  (2020), 101043.‏
[20]    Aghaei Chadegani, A., Salehi, H., Yunus, M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., & Ale Ebrahim, N. A comparison between two main academic literature collections: Web of Science and Scopus databases. Asian social science, 9(5),  (2013),  18-26.‏
[21]    Zandi Nasab, M., Keimasi, M., Bibliometric analysis and literature review of cause-related marketing, Management research in Iran, 26(3), (1401), 145-171.
[22]    Vallaster, C., Kraus, S., Lindahl, J. M. M., & Nielsen, A. Ethics and entrepreneurship: A bibliometric study and literature review. Journal of Business Research, 99, (2019), 226-237.‏
[23]    mckelvey, B., quasi-natural organization science,organization science, 8 (4),  (1997),  352-380
[24]    barney, J.B., firm resources and sustained competitive advantage , journal of management, 17 (1), (1991), 99-120
[25]    Zollo, M., winter, S.G., deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities ,organization science, 13 (3),  (2002), 339-351
[26]    Lewin, A.Y., long, C.P., carroll, T.N., the coevolution of new organizational forms ,organization science, 10 (5), (1999),  535-550
[27]    Gross, T., & Blasius, B. Adaptive coevolutionary networks: a review. Journal of the Royal Society Interface, 5(20),  (2008), 259-271.‏
[28]    Ter Wal, A. L., & Boschma, R, Co-evolution of firms, industries and networks in space. Regional studies, 45(7), (2011), 919-933.‏
[29]     Cantwell, J., Dunning, J. H., & Lundan, S. M. An evolutionary approach to understanding international business activity: The co-evolution of MNEs and the institutional environment. Journal of International Business Studies, 41(4), (2010),  567-586.‏
[30]    Geels, F. W. Reconceptualising the co-evolution of firms-in-industries and their environments: Developing an inter-disciplinary Triple Embeddedness Framework. Research Policy, 43(2),  (2014),  261-277.‏
[31]    Dijksterhuis, M. S., Van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. Where do new organizational forms come from? Management logics as a source of coevolution. Organization Science, 10(5), (1999),  569-582.‏
[32]    Rodrigues, S., & Child, J. Co‐evolution in an institutionalized environment. Journal of Management Studies, 40(8),  (2003),  2137-2162.‏
[33]    Hou, H., & Shi, Y. Ecosystem-as-structure and ecosystem-as-coevolution: A constructive examination. Technovation, 100, (2021),  102193.‏