نویسندگان

1 -

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شده با تعهد سازمانی است به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به‌صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با 24 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه‌ای از نیهوف و مورمن (1993) با 15 سؤال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (1999) و هوم و گریفیت (1991) به‌ترتیب با 3 و 5 سؤال بوده است. پرسشنامه‌های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده‌اند. شواهد روایی و پایایی ابزار‌های مورد استفاده بررسی و تأیید شده است. داده‌های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی‌دار (01/0>P) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی‌های ادراک‌شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می‌دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه‌ای ادراک‌شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک‌سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه‌ای ادراک‌شده رابطه یک‌سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تأثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct and nondirect relationship between total quality management and perceived procedural Justice with organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Hamid Reza Oreizie 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the direct and nondirect relations between the total quality management dimensions and perceived procedural justice with organizational commitment. For this aim, 294 persons from Isfahan city organizations were randomly selected to answer the research questionnaires. The questionnaires were Brooks and Zeitz’s total quality management questionnaire with 24 items, Neihoff and Moorman’s procedural justice questionnaire with 15 items, Meyer and Allen’s affective commitment and Hom and Griffeth’s continuance commitment questionnaire with 3 and 5 items, respectively. All of the above questionnaires were translated and prepared for the first time in this research. The reliability and validity of the questionnaires were verified. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient and path. The results showed that there was a significant positive relationship between the total quality management dimensions and procedural justice with affective commitment. But among the total quality management dimensions, only leader vision and use of data or information along with procedural justice had positive relation with continuance commitment. The results of path analysis showed that there was a direct relation between affective commitment (and not total quality management dimensions and perceived procedural justice) and continuance commitment. Also there was a relation between perceived procedural justice and affective commitment and between the total quality management dimensions and perceived procedural justice. Finally, the implications of theeffects of total quality management dimensions on affective and continuance commitment were discussed .


.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • Perceived procedural justice
  • Affective commitment
  • Continuance commitment