نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ دانش‌مدار مهم‌ترین ﻋﻀـﻮ سازمان‌ها در ﻗـﺮن بیست و ﻳﻜـﻢ ﻣﺤﺴـﻮب می‌شود. از این رو مدیریت صحیح کارکنان دانشی یکی از اصول مدیریت موفق سازمان‌های دانشی می‌باشد. یکی از گام‌های اولیه و اساسی در مدیریت کارکنان دانشی، شناسایی مشاغل دانشی است. هدف این پژوهش مطالعه کار دانشی و ارائه یک ابزار برای سنجش و شناسایی مشاغل دانشی می‌باشد. در این مطالعه جایگاه مشاغل در یک فضای دو بعدی از معیارهای «شدت کار دانشی» و «الزامات شغلی» مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شده است که در مرحله کیفی از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و در مرحله کمّی از استراتژی پیمایش استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مرحله کیفی، اسناد و داده‌های متنی و در مرحله کمّی، پرسشنامه می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، مشاغل صفی پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد که به روش سرشماری انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و MATLAB تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به معیار "شدت کار دانشی" و "الزامات شغلی" ابزار تهیه شده قابلیت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی را داراست و از اعتبار قابل قبولی برخوردار می‌باشد. نتایج مطالعه کمّی چهار خوشه شغلی را در بین مشاغل پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی نمود که تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Tool for Identifying and Measuring Knowledge Jobs; A Mixed Method Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Tahmasebi 1
  • Mahdi Mfkhami Ardakani 2
  • Jabbar Babashahi 1
  • Hamidreza Yazdani 3

چکیده [English]

The knowledge workers are the most important members of organizations in the 21 century. Therefore, proper management of knowledge workers is one of the successful management principles of knowledge organizations.Identifying knowledge jobs is one of the primary and fundamental steps in managing knowledge workers. The aim of this study is to provide a tool to measure and identify knowledge jobs. Positions are determined in a two-dimensional space criteria of “knowledge intensity” and “job requirements”. Mixed method approach applied using grounded theory strategy in qualitative phase and survey strategy in quantitative phase. Documents and textual data were used in the qualitative phase and a questionnaire for the quantitative phase. The study population is RIPI line jobs that have been selected by census method. Results show that developed tool is valid and it can identify and measure knowledge jobs regarding “knowledge intensity” and “job requirement”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge work
  • knowledge workers
  • Knowledge Jobs
  • mixed method
  • Theme analysis
[1]   Ramirez Y. W., Steudel H. J. (2008) "Measuring knowledge work: The knowledge work quantification framework"; Journal of Intellectual Capital, 9(4): 564-584.
[2]    Ramírez Y. W., Nembhard D. A. (2004) "Measuring knowledge worker productivity: A taxonomy"; Journal of Intellectual Capital, 5(4): 602-628.
[3]    Englmaier F., Muehlheusser G., Roider A. (2014) "Optimal incentive contracts for knowledge workers"; European Economic Review, 67: 82-106.
[4]    Drucker P. F. (1999) "Knowledge-worker productivity: The biggest challenge"; California Management Review, 41(2): 79-94.
[5]    Drucker P. F. (2007) Management challenges for the 21st Century, CRC Press, New York.
[6]    Ramírez Y. W. (2006) "Defining measures for the intensity of knowledge work in tasks and workers"; Department of Industrial Engineering, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI.
[7]    Hammer M., Leonard D., Davenport T. (2004) "Why don't we know more about knowledge?"; MIT Sloan Management Review, 17-18.
[8]    Kelloway E. K., Barling J. (2000) "Knowledge work as organizational behavior"; International Journal of Management Reviews2(3): 287-304.
 [9]   Menhaj M., Hashemian N., Afrazeh A., Seyfi A., Fazel M. (2010) "A Model for Classification of Knowledge Products through Data Processing"; Management Researches in Iran, 13(4): 219-248. [In Persian].
[10] Pyöriä P. (2005) "The concept of knowledge work revisited"; Journal of Knowledge Management, 9(3): 116-127.
[11] Stankiewicz K. (2015) "Contemporary issues and challenges in human resource management-introduction"; In GUT FME Conference Publications (pp. 7-8), Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology.
[12] Reinhardt W., Schmidt B., Sloep P., Drachsler H. (2011) " Knowledge worker roles and actions—results of two empirical studies"; Knowledge and Process Management, 18(3): 150-174.
[13] Najafi A., Afrazeh A., Fatemi Ghomi SM. (2010) "Providing an integrated method for measuring and predicting productivity of knowledge workers on the basis of time-series techniques: A Case Study of Pars Khodro Company"; Iranian Journal of Information Processing & Management, 2(64):301-334, [in Persian]. 
[14] Heidary Dahooie J., Afrazeh A., Mohammad Moathar Hosseini S. (2011) "An activity-based framework for quantification of knowledge work", Journal of Knowledge Management, 15(3): 422-444.
[15] Hayman A., Elliman T. (2000) "Human elements in information system design for knowledge workers"; International Journal of Information Management, 20(4): 297-309.
[16] Danesh Fard K. (2006) "Effectively managing knowledge-based organizations", Journal of Tadbir.3: 18-20, [in Persian].
[17] Shi-You, Q. U. (2008) "Knowledge characerisics of jobs and the empirical testing"; In 2008 International Conference on Management Science and Engineering 15th Annual Conference Proceedings.
[18] Wang S. (2008) "Study on the evaluation of knowledge worker value based on rough set theory", In 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 1-4), IEEE.
[19] Dahooie J., Arsalan M. (2013) "Applying fuzzy integral for evaluating intensity of knowledge work in jobs"; International Journal of Industrial Engineering Computations, 4(4): 517-534.
 
 
[20] Creswell J. W., Clark V. L. P. (2007) Designing and conducting mixed methods research, London: SAGE Publications.
 [21] Davenport T. H. (2013) Thinking for a living: how to get better performances and results from knowledge workers, Harvard Business Press.
[22] Omeish S. (2013) Modeling knowledge work (Master’s Thesis, Hasselt University, Belgium).
[23] Paavilainen N. (2012) "Knowledge work enablers and challenges in different professions (Master’s Thesis, Tampere University of technology, Finland).
[24] Holbeche L. (2009) Aligning human resources and business strategy; (2nd Ed). United Kingdom: Butterworth-Heinemann publications.
[25] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university Press.
[26] Horwitz F. M., Heng C. T., Quazi H. A., Nonkwelo C., Roditi, D., Eck P. V. (2006) "Human resource strategies for managing knowledge workers: An Afro-Asian comparative analysis.; The International Journal of Human Resource Management, 17(5): 775-811.
[27] Benson J., Brown M. (2007) "Knowledge workers: What keeps them committed; what turns them away?; Work, Employment & Society, 21(1): 121-141.
[28] Zhou Y., Chen Z. (2007, September) "Analysis on the reasons for the drain of knowledge workers in companies"; In 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 5337-5340). IEEE.
[29] Frické M. (2009) "The knowledge pyramid: A critique of the DIKW hierarchy"; Journal of information Science, 35(2): 131-142.
[30] Ackoff R. L. (1989) "From data to wisdom", Journal of applied Systems Analysis, 16(1): 3-9.
[31] Afsar A., Hooshdar Mahjoob R., Minaee B. (2013) "Credit culstering of customers for delivering proportionate facilities"; Management Researches in Iran, 17(4), 1-24, [In Persian].