نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

5 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است:
1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of Comprehensive Model Privatization and Transfer of State owned Enterprises With policymaking Approach In Iran.

نویسندگان [English]

  • esfandiar mohamadi 1
  • - - 2
  • - - 3
  • - - 4
  • - - 5

چکیده [English]

Adel Azar*, Rahmatoallah Gholipor**,Saied Mehdi Alavani***, Akbar komijani****, Esfandiar Mohammadi*****.
abstract
From the End of 1970s Privatization have become a Dominant Goal of General Policies of Governments. Every Country Based on its Special Circumstances Followed Special Model of Privatization. The aim of This Study is to Design the Comprehensive Model for Privatization and Transfer of Governmental Enterprises in Iran with PolicyMaking Approach having Concern to Laws and thair Haierarchy in Country , Proper Strategies of Transfers is Offered.
In this Model , Privatization have Settled on Two Bas:1- Financial Goals of Enterprise Include: Productivity , Competition, Profitability and Stock Value. 2- Public Good Goals Include: Employment, Environment of Life, Welfar and Equity. Based on these Goals We offer Ways for Creating Infrastractures of Privatization in Country Such as: Transparency in Transferes, Create Security for Investement, Stablish and Modify the Current Rules, Create Competitive Stock Environment, Resesrch and Development, reinforcemented stock Exchange, Evaluate and Restructure of Enterprises and Stablish Non Governmental Institution for Control of Privatizution Process. After That We Propose Two Magor Strategies for Privatization In Iran: use of Foreign Investment and Issue of Stock In Stock Exchange. The, Proper Requirements have Proposed for Monitoring Privatization Process Such as Government, Parlement, Mass Media and Non Govermmeut Ovganizations. At the end of Modol The Alternative for Reporting of Perfoemance have Presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Privatization
  • Public Sector
  • Private Sector
  • Stateowned Enterprises
  • Policy Making