نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشگاه تهران

چکیده

​تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده ­اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله­ های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در این پژوهش کیفی، برای طراحی مدل تحقیق از استراتژی نظریه داده ­بنیاد استفاده شد. برای شناسایی خبرگان دانشگاهی- اجرایی موضوع در بازار سرمایه از نمونه­ گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و پس از انجام 14 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. داده­ ها در نرم­افزار word پیاده­سازی و با استفاده از نرم­افزار maxqda تحلیل شد. داده ­های تحقیق (712 نکته توصیفی) در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شد. یافته ­ها نشان می­دهد که مدل نهایی از 6 مقوله اصلی، 20 زیرمقوله و 129 مفهوم اصلی تشکیل شده است. بیشترین فراوانی مفاهیم به ترتیب مربوط به شرایط مداخله­ گر (69 کد)، شرایط علّی (15 کد)، راهبردها ( 13 کد)، شرایط زمینه­ ای (12 کد)، پدیده محوری و پیامدها (هر کدام 10 کد) بود. "مراحل" توسعه محصول مالی جدید به عنوان پدیدۀ محوری تشخیص داده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که مدیران و سیاستگذاران بازار سرمایه برای توسعه موفقیت ­آمیز محصولات و ابزارهای مالی جدید باید به همه مقوله­های شرایط علّی، زمینه­ای، مداخله ­گر، راهبردها و پیامدها توجه کنند و با رویکرد بازارگرا و چندگانه، مراحل شناسایی شده برای توسعه محصول مالی جدید را طی نمایند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for New Financial Product Development in the Capital Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Divandari 1
  • Mohammad Rahim Esfidani 2
  • Mohammad Esmaiel Fadaei Nejad 3
  • Hossein Jalilian 4

چکیده [English]

Research studies on new financial products development in the capital markets of Islamic countries and Iran have often focused on the technical and shari'ah (religious) design of financial products and neglected the marketing approach to the New Product Development (NPD). The purpose of this research is to explore important categories and determine their relationships in order to provide a model for developing new financial products in the capital market of Iran with a marketing approach. In this qualitative research, the grounded theory strategy was used to design the research model. To identify academic-executive new products experts in the capital market, snow-ball sampling were used and after 14 interviews, theoretical saturation was obtained. The collected data were implemented in Word software and analyzed using Maxqda software. The research data were analyzed in three stages: open coding (712 descriptive codes), axial coding and selective coding. The findings show that the final model consists of 6 main categories, 20 subcategories and 129 abstract concepts. The most frequent concepts were respectively intervening conditions (69 codes), causal conditions (15 codes), strategies (13 codes), contextual conditions (12 codes), core phenomenon and outcomes (each of them 10 codes). The “stages” of new financial product development were identified as core phenomenon of the model. The research findings show that capital market managers and policy makers need to pay attention to all categories of causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and outcomes of new product development, and take a marketing and multifaceted approach to new financial products development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product
  • Capital Market
  • Financial Services Marketing
  • Grounded Theory
  1. [1] Shabani, M. (2013). Financial Markets and Institutions. Tehran, SAMT Press. (in Persian) [2]‌ Al-Salem, F. H. (2009). Islamic Financial Product Innovation. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2 (3), 187-200. [3] Divandari, A. (2016). Investment Banking (theories and application). Tehran: University of Tehran Press. (in Persian) [4]‌ Raei, R., Saiah, S., & Mesbahi Moghadam, Gh. R. (2013). Jurisprudence, Legal and Supervision Study of Options Contracts in Iran's Financial Markets. Financial Research Journal (FRJ), 13 (32), 1-14. (in Persian) [5]‌ Alam, I. (2015). Developing Shariah-Compliant Financial Services for the Muslim Customers in India. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, (11) 1, 47-70. [6] Bayat, M., Talebi, M., & Ghoddoosi, H. (2018). Investigating the Causes of Non-Acceptance and Innovation Diffusion in Islamic Financial Instruments in Iran's Capital Market. Journal of Islamic Finance Researches, 7 (2), 277-308. (in Persian) [7]‌ De Brentani, U. (1993). The New Product Process in Financial Services: Strategy for Success. International Journal of Bank Marketing, 11(3):15-22. [8]‌ Nekrep, M. (2009). Succsess Factors in New Financial Services Development, NG, št. 5–6/2009 Izvirni znanstveni članki/Original scientific papers. [9] Niebudek, Ma. (2013), Customer Integration into New Financial Services Development, The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013. [10] Kayyal, K, Albadvi A. (2019). Implement an open innovation approach in innovation development Challenges, Considerations and Solutions; The banking and payment industries case study. The Modares Journal of Management Researches in Iran. 23 (2), 200-225. [11]‌ Peter, P., & Donnelly, J. (2018). A Preface to Marketing Management, McGraw-Hill. P. 108. [12] Shole, M, Ghasemi, A. Shahbazi, M. (2018). Identifying and Morphological Analysis of Critical Aspects of New Product Development in Automotive Industries. The Modares Journal of Management Researches in Iran. 22 (2), 91-126. (in Persian( [13] Andalib-Ardekani, D, Keshawarz, P. (2016). Assessment the green product development and its impact on customer’s mental image with structural equation modeling approach (case study: food industry in Yazd province). Journal of Modern Researches in Decision Making. 1 (3), 85-112. (in persian) [14] Parhizkari, R, Fazli, S. (2016).Interpretive Structural Modeling of Affecting Factors in Evaluating the Environmental Impacts of Green Product Development, Journal of Modern Researches in Decision Making. 1 (4), 25-44. (in persian) [15]‌ DeBrentani, U., & Cooper, R .G. (1992). Developing Successful New Financial Services for Business, Journal of Industrial Marketing Management, 21,231-241. [16] Easingwood, Ch., & Storey, Ch. (1995). The Impact of the New Product Development Project on the Success of Financial Services, Journal of Logistics Information Management, 8 (4). 35-40. [17] Alam, I., & Perry, Ch. (2002). A Customer-oriented New Service Development Process. Journal of Services Marketing, 16 (6), 515-534. [18]‌ Armstrong, M., Cornut, G., Delacôte, S., Lenglet, M., Millo, Y., Muniesa, F., Pointier, A., &Tadjeddine, Y. (2012). Towards a Practical Approach to Responsible Innovation in Finance. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20 (2), 147 – 168. [19]‌ Smolo, E., & Hassan, M. K. (2011). The potentials of mushārakah mutanāqisah for Islamic housing finance. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4 (3), 237- 258. [20] Shahidul Islam, M., & Jahan, Sh. (2012). Analysis of Financial Products of Capital Market in Bangladesh: Present Status and Future Development, International Journal of Marketing Studies, 4 (5), 119-128. [21] Faishal, E. M., Eng, O. S., & Kola, A. (2012). Shariah Compliant Real Estate Development Financing and Investment in the Gulf Cooperation Council. Journal of Property Investment & Finance, 30 (2). 175 – 197. [23] [22]‌ Kiong Kok, S., Giorgioni, G., & Laws, J. (2014). Derivative products and innovation in Islamic finance. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 7 (3). 242- 257 [23]‌ Nazarpour, M. N., & Ebrahimi, M. (2010). Designing the mutual Islamic investment funds in the capital market. Journal of Business Administration Researches, 9 (33), 64-94. (in Persian) [24] Musavian, S. A. (2011). Salaf Bonds: An instrument for financing the upstream projects of the oil industry. Journal of Islamic Economy, 10 (39), 85-116. (in Persian) [25]‌ Musavian, S. A., & Haddadi, J. (2014). Project- based financing by Istisna sukuk in oil industry. Journal of Islamic Economy, 13 (50), 79-110. (in Persian) [26]‌ Mohammadi, M., Najarzadeh, R., Musavian, S. A., & Salehabadi, A. (2016). A Sharia Compliant Solution for Launching Index Derivatives in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal (FRJ), 5 (2), 5-38. (in Persian) [27] Pourebrahimi, M. R., Malihi, M. H., & Yarmohammadi, R. (2018). Making Intellectual Asset Contracts in Iran's Capital Market Based on Immamia Jurisprudence. Journal of Islamic Finance Researches, 7 (2), 247-276. (in Persian) [28] Creswell, J. W. (2009). Research Design: Quantitative, Qualitative and Mix Methode Approaches (3th edition). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. [29] Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn & Bacon. [30] Danaie Fard, H., & Mozafari, Z. (2008). Enhancing validity and reliability in the qualitative research of management: the research auditing strategies. The Modares Journal of Management Researches in Iran, 1 (1), 131-162. (in Persian)