نویسنده

دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری با عنوان «طراحی و تبیین سیستم ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک» است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مسأله و متدلوژی تحقیق و همچنین مروری اجمالی بر مبانی نظری،‌ مدل پیشنهادی MISSQM ٢مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و ویژگیهای عمده مدل تبیین شده‌‌است. این ویژگیها، شامل تضمین امکان انتخاب و اولویت‌بندی نزدیک به بهینه شاخصهای سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی، فراهم‌‌ساختن امکان مشارکت خبرگان و دانشگاهیان در فرایند تعیین شاخصها و کمک به مدیران جهت اتخاذ تصمیم بهینه یا نزدیک به بهینه درباره سرمایه‌گذاری برای توسعه کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی است که با کمک فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی و الگوریتم ژنتیک تحقق یافته‌اند.
آنگاه مشارکت علمی تحقیق حاضر در توسعه مبحث سیستمهای اطلاعاتی و به‌ویژه سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مورد اشاره قرار گرفته و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ذکر شده‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Quality Measurement Model of Information System Services Based on Genetic Algorithm

نویسنده [English]

  • Abdul Mohammad Mahdavi

چکیده [English]

This article while describing the problem and methodology of research and also reviewing briefely its theoretical basis, explains the proposed MISSQM1 moldel based on Genetic Algorithm and its major characteristics. These characteristeristics are:
1) Assurace of choice possivitity and near to optimum prioritizing of the quality measurement indexes of information systems services,
2) Providing the cooperation possibility of experts and professors in the process of defining the indexes,
3) Helping menagers to take the best or near the best decision about investing in the development of the quality of information systems services, proved by the use of analytical hierarchy process and genetic algorithm.
The scientific use of the present research in the development of theoreticel basis of information systems is discussed and some suggestions are given for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Systems
  • Quality measurement of services
  • Information systems services quality
  • genetic algorithm