نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیستم تولید به هنگام(JIT) به منظور تولید و ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز با حداقل موجودی ممکن ارائه شده است. مقاله حاضر با هدف ارائه نمونه‌ای از کاربرد روش مدلسازی پویایی سیستم برای تحلیل و بهبود رفتار سیستم‌ تولید به هنگام تدوین شده است. در این مقاله ارتباط بین تقاضا برای محصولات، کیفیت محصول تولیدی، موجودی و وضعیت نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه، نرخ تولید و کارایی عرضه‌کنندگان در یک سیستم پویا بررسی شده است. در ابتدای مقاله صورت مسأله، فرضیه دینامیکی و نمودار علّی- معلولی حاکم بر مسأله و نمودار جریان سیستم ارائه شده است و در ادامه با توسعه یک مدل دینامیکی رفتار مدل از زوایای مختلف بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Just in Time Production Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Ali Morovati Sharif Abadi 2

چکیده [English]

Just in Time (JIT) production systems are introduced for production and supply of goods and services with minimum inventory. The goal of this paper is present a sample of system dynamics modeling application for analysis and improvement of JIT system's behavior. In this paper relations between demand of products, quality of produced goods, inventory, maintenance of machines and facilities, production rate and supplier's efficiency are investigated in a dynamic system. In the first section problem definition, dynamic hypothesis, causal diagram and flow diagram of system are discussed. Afterwards behavior of the model is inspected from different views by developing a dynamic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • System Dynamics
  • Just in Time
  • Kanban