نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بدون تردید سازمانهای عصر حاضر با تحولات و تهدیدهای گسترده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمانها نیازمند یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد. از این رو سازمانهای عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمانها ایفا می‌‌کند توجه خاصی داشته‌اند. کارآفرینی سازمانی، شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان است که در آن، سازمان شرایطی را فراهم می‌‌کند تا کل سازمان و کارکنان آن از روحیه کارآفرینی برخوردار شوند.
این مقاله درصدد شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی است و تلاش دارد تا ضمن درنظر‌گرفتن نکات مطروح در رویکرد فرای، وسپر و سایر صاحب‌نظران، با نگاهی جامعتر و با توجه به عوامل اثرگذار به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی بپردازد. موانعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، شامل فرهنگ سازمان، نحوه کنترل در سازمان، توجه به سودهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و شیوه‌های تشویق و ارائه پاداش است. نتایج به‌‌دست‌‌آمده بر اساس آزمونهای تی اسیتودنت، آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون معناداری بتا در رگرسیون خطی، حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی محافظه‌‌کارانه، توجه به سودهای کوتاه‌مدت، اعمال کنترل شدید و شیوه‌های نادرست تشویق و ارائه پاداش، از موانع اساسی کارآفرینی سازمانی به شمار می‌‌روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Corporate Entrepreneurship Obstacles; An Empirical Evidence from North Wood Industry Company

نویسندگان [English]

  • Asadollah Kordnaie 1
  • Hassan Akbari 2
  • Ali Rezaeian 3

چکیده [English]

It’s well known that today’s organizationsens counter the national, regional and international dynamic and complex changes.The survival and development of all organizations require to provide some new methods, alternatives, innovations (new products and services)processes and so on.
Since Corporate entrepreneurship involves promoting the entrepreneurial behaviors in an organization, therefore, the organizations have to consider the "corporate entrepreneurship" as a critical success factor.
In this paper, the authors atlempted to recognize the corporate entrepreneurship obstacles. Thus, organizational culture, supervision and control, attention to short & long term profits and the ways of giving rewards were studied. The obtained results based on the statistical analysis showed that the conservative organization al culture, close supervision and control, attention to short term profits, and giving unappropriate rewards are the fundamental obstacles of corporate entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Corporateentrepreneurship
  • Intrapreneurship
  • Corporateentrepreneurship obstacles