نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت ترکیبی اجراشده است. در مرحله کیفی از راهبرد تحلیل مضمون در نرم‌افزار اطلس تی آی و روش نمونه‌گیری نظری استفاده‌شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و همبستگی در پیش‌گرفته شد و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 384 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای اجرای مدل، از روش تحلیل عامل تائیدی در نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: ابتدا بر اساس تحلیل مضمون با مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان آموزش‌وپرورش به شناسایی آسیب‌های موجود در حکمرانی آموزش عمومی پرداخته‌شده است. 4 مضمون فراگیر و 11 مضمون سازنده و 46 مضمون پایه شناسایی شدند. مضامین فراگیر در آسیب‌شناسی حکمرانی آموزش عمومی عبارت‌اند از: عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف‌پذیری. در ادامه برازش شبکه مضامین شناسایی‌شده، از تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج بیانگر تائید تمامی عوامل شناسایی‌شده است.
نتیجه‌گیری: درنتیجه کلی می‌توان گفت که با بهبود مؤلفه‌های عدم پاسخگویی، مشکلات زیرساختی، عدم مشارکت و عدم انعطاف‌پذیری، می‌توان زمینه‌سازی حکمرانی خوب در آموزش عمومی در ایران را فراهم نمود. به نظر می‌‌آید انجام این پژوهش منجر به ارائه مدلی جامع درباره حاکمیت خوب آموزشی می‌‌گردد که متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To diagnose the pattern of public education governance in Iran.

نویسندگان [English]

  • malihe Hashemi 1
  • Mahdi Mortazavi 2
  • Hamed Rahmani 3

1 PhD student, Department of Public Management, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to diagnose the pattern of public education governance in Iran.
Method: In this research, a mixed-methods research design has been used. In the qualitative stage, the content analysis strategy using Atlas TI software and theoretical sampling method were used. In the quantitative stage, a survey and correlation strategy was adopted and 384 people were considered as a sample using random sampling. To implement the model, confirmatory factor analysis method was used in LISREL software.
Results: The results of research First, based on the content analysis of interviews with education experts the deficiencies of public education governance were identified. 4 comprehensive themes, 11 constructive themes and 46 basic themes were identified. The pervasive themes in the pathology of public education governance are: lack of accountability, infrastructural problems, lack of participation, and lack of flexibility. Confirmatory factor analysis was used to fit the network of identified themes. The results confirm all the identified factors.
Conclusion: In general Conclusion, it can be said that by improving the components of non-accountability, infrastructure problems, lack of participation and inflexibility, it is possible to provide the basis for good governance in public education in Iran. It seems that conducting this research leads to providing a comprehensive model of good educational governance that is appropriate to the social, cultural, political and economic conditions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public education
  • governance
  • pathology
  • education in Iran
[1]. Galami, A., Abdolvand, N.,  & Rajaee Harandi, S., (2018). Investigating and  ranking factors affecting sustainable development with the approach of applying information systems. management research in Iran, 22(1), 187-217. (Persian)
[2]. Danaei-Fard, H., Babashahi, J., Azar, A., & Kordnaeej, A. (2012) . Changes in national welfare: does good governance play an important role?. Management research in Iran, 16(4), 45-62. (Persian)
[3]. Kang, D., Jang W., Kim, Y., & Jeon, J. (2019). Comparing National Innovation System among the USA, Japan, and Finland to Improve Korean Deliberation Organization for National Science and Technology Policy, J. Open Innov. Technology Mark Complex, 5(4), 82-90.
[4]. Ghorbanian, M., Gahramani, M., & Abolghasemi, M. (2021). Identifying the components of good governance in Iran's higher education system. The Scientific Quarterly Of Modern Educational Ideas, 17(1), 53-82. (Persian)
[5]. Liu, Z., Ma, L., Huang, T., & Tang, H. (2020). Collaborative Governance for Responsible Innovation in the Context of Sharing Economy: Studies on the Shared Bicycle Sector in China. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(2), 35-60.
[6]. Rajaee, E. (2017). A review of the obstacles and challenges of research and research in the education system and the role of research in the improvement and development of the educational system. Noor Magazine, 5(6), 89-99.
[7]. Mazlomian, S., & Mahigir, F. (2015). Examining the positive and negative effects of technology and mass media in education. Conference on modern researches of Iran and the world in psychology and educational sciences, law and social sciences, Tehran, conference and research center. (Persian)
[8].  Ntim, G. C., & Broad, J. M. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability the case of UK higher education institutions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(1), 65-118.
[9]. Binz, C., & Truffer, B. (2020). The governance of global innovation systems: Putting knowledge in context. In Knowledge for governance, Springer, Cham, 5(2), 397-414.
[10]. Zaman, K. (2015). Quality guidelines for good governance in higher education across the globe, Pacific Science Review. Humanities and Social Sciences, 1(1), 1-7.
[11]. Klasa, K., Trump, B. D., Linkov, I., & Lambert, J. H. (2020). Identifying new partnerships for innovation: Governance and policy challenges. IEEE Engineering Management Review, 48(2), 26-38.
[12].  Kelly, R. (2016). Creative development: Transforming education through design thinking, innovation, and invention. Brush Education, 5(8), 88-100.
[13]. Kauffeldt, A. (2019). The Commission for Higher Education in Kenya: A Case Study Regarding the Establishment, Role and Operations on an Intermediary Body in the Higher Education System of a Developing Nation, A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree Doctor of Education Ontario Institute for Studies in Education, (Theory and Policy Studies) University of Toronto.
[14].  Fitriani, S., & Muljono, H. (2019). Beyond good governance: An ultimate key success for higher education quality. Journal of Education, Teaching, and Learning, 4(1), 210-216.
[15]. Baghari-Moghadam, N., & Ahmadi, H. (2018). Pathology of governance in Iran's higher education system. Public Policy Quarterly, 4(2), 55-74. (Persian)
[16]. Falletta, S.V. (2006). Organizational diagnostic models: A review and synthesis, CA: Leader sphere, Sunnyvale.
[17]. Junicijevic, N. (2010). Business processes in organizational diagnosis, Discover the world's research, 5(6), 681-699.
[18]. Bevir, M. (2013). Governance: A very short introduction. Oxford University press, UK, Oxford.
[19]. Hendriks, F. (2013). Understanding good urban governance: Essentials, shifts, and values. Urban Affairs Review, 7(9), 553-576.
[20]. Safi, A. (2012). Organization and management in education. Arsbaran Publications, Tehran. (Persian).
[21]. OECD. (2019). Strategic eduction governance: Project plan and organizational framework, Availible at https://www.oecd.org/.
[22]. Khanifa, H., Ibrahimi, S., Almasizadeh, S., & Ibrahimi, S. (2022). Pathology of distance education program in Iran. Journal of Research in Humanities Education, 8(2), 1-14. (Persian).
[23]. Dibaee, M., Saber, R., & Sajasi, D. (2022). Pathology of educational activities of Qom education organization in the first secondary school based on Klein's nine elements and providing a solution for its improvement. Quarterly Journal of Research on Islamic Education Issues, 30(55), 343-363. (Persian).
[24]. Safi-Khani, Y., Abasian, H., Arasteh,H., & Abdollahi, B. (2021). Pathology of the research teacher program in Iran's education. Scientific Research Qquarterly of  Educational and School Studies, 2(2), 339-366. (Persian).
[25]. Majlis Research Center. (2021). Pathology of education policy in the laws of development and construction programs. Majlis Research Center, Tehran. (Persian).
[26]. Zainivand, R., Bagherzade, M. R., Gholipour-Kanani, Y., Matani, M., & Arefnejad, M. (2021). Identifying obstacles to the effective implementation of the policies of the Ministry of Education using the fuzzy Delphi method. Education and School Studies, 10(2), 295-311. (Persian).
[27]. Izadi-Yazdan-Abadi, A. (2014). Pathology of education management and providing optimal strategies and solutions. Cultural Revolution Council Secretariat, Tehran. (Persian).
[28]. Sadeghi, A.R. (2012). Features and necessities of developing a multicultural curriculum in Iran: Examining challenges and presenting strategies. Research Institute of Humanities and Cultural Studies, 17(6), 98-115. (Persian).
[29]. Khazaee, M. (2011). Pathology of education (with an emphasis on secondary education). The first national education conference in Iran 1404, Tehran.
[30].  Namey, E., Guest, G., Thairu, L., & Johnson, L. (2207). Data reduction techniques for large qualitative data sets, In Guest G. & MacQueen K. M. (Eds.), handbook for team-based qualitative research, AltaMira Press, United Kingdom.
[31].  Etikan I., Alkassim R., & Abubakar S.(2016). Comparision of snowball sampling and sequential sampling technique, Biometrics & Biostatistics International Journal, 1(3), 6‒7.
[32]. Kamali, Y. (2018). Content analysis methodology and its application in public policy studies. Public Policy, 4(2), 189-208.
[33]. King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Sage, London.
[34]. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York.
[35]. Dimmock, C. (2019). School-based management and school effectiveness. Routledge, London.
[36]. Payesteh, M., Kolahi, M., & Omranian-Khorasani, H. (2010). Criteria and indicators: a requirement for recognizing, applying and evaluating good governance in natural resources. Journal of Water and Sustainable Development, 7(4), 13-22.
[37].   Cutt, J., & Murry, V. (2002). Accountability and effectiveness evaluation in non-profit organization. Rouledge is an imprint of the taylor, Francis group, France.