نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دانش آموخته دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در دنیای امروز تکنولوژی و گوشی‌های هوشمند به یک ضرورت تبدیل شده است. جلب رضایت مشتری و یا مصرف‌کننده، در استفاده از خدمات این تکنولوژی تبدیل به موضوعی رقابتی شده است و این رقابت در هر منطقه بزرگی وجود دارد و استثنایی هم ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت شامل کیفیت محتوی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر مطلوبیت و لذت ادراک شده، همچنین تأثیر این عوامل بر رضایت مشتری می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- علّی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام مشتریان گوشی‌های هوشمند سامسونگ شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دهد. روش نمونه‌گیری تصادفی دردسترس می باشد. حجم نمونه برابر با 300 نفر بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم‌افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. تمامی فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation a Model for quality on satisfaction: survey the role of mediator perceived utility and perceived hedonistic (Case Study: Customers Smartphone Samsung)

نویسندگان [English]

  • razie feli 1
  • abbas ebrahimi 2
  • belgheis bavarsad 3

چکیده [English]

Nowadays, technology and smart phones have become a necessity. Satisfying customer or consumer about using this technology has become a competitive issue, and this competition exist in each and every region with no exception. The aim of this study is to survey the impact of the quality including quality of content, system quality and service quality, on perceived hedonistic and utility, and on customer satisfaction. In terms of aim, this study is applied and it is also a descriptive - causal study. Population of this study is Samsung Smartphone customers in Khorramabad city; study sample consist of 300 respondents which were randomly selected. Data analyzed using descriptive and inferential statistics in SPPS (22.0) and AMOS (21) software. Results show that all hypotheses were accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer satisfaction
  • perceived utility
  • perceived hedonistic
  • Quality
[1]      Theodorakis N. (2004)" Measurement of customer satisfaction in the Context of health club in Portugal", International Sports Journal, Vol. 8, No. 1. pp. 44-53.
[2]      Park Y., Heo P., Rim M. (2008) "Measurement of a customer satisfaction index for improvement of mobile RFID services in Korea", ETRI Journal, 30(5): 634–643.
[3]      Shin D. H. (2014) "Effect of the customer experience on satisfaction with smartphones: Assessing smart satisfaction index with partial least squares", Telecommunications Policy, 1-15.
[4]      Aaker J. L. (1997) "Dimensions of brand personality", Journal of Marketing Research, pp. 347-356.‏
[5]      Sadiq Sohail M., Shaikh N. M. (2008) "Internet banking and quality of service", Online Information Review, 32: 58-72.
[6]      Nejat S.A.A., Kosarneshan M.R., Mirzadeh A. (2009) "The effect of OCB on the services quality (Case study: Travel agencies in Tehran)", Business Studies, 35: 74-72.
[7]      Ballochi H., Sydjvadyn S. R., Fayazi M. (2015) "To investigate the relationship between psychological capital and services quality provided to clients by analyzing the focus (canonical correlation)", Management Researches in Iran, (4) 19: 71-93.
[8]      DeLone W., McLean E. (2003) "The DeLone and McLean model of information systems success", Journal of Management Information Systems, 19(4): 9–30.
[9]      Suki N. (2012) "Correlations of perceived flow, perceived system quality, perceived information quality, and perceived user trust on mobile social networking service users' loyalty", Journal of Information Technology Research, 5(2): 1–14.
[10]  Shin D. (2009) "Determinants of customer acceptance of multi-service network", Information and Management, 46(1): 16–22.
[11]  Mahdavi A. (2007) "Developed a model for assessing the quality of information systems based on genetic algorithms", Journal of Humanities Teacher, pp. 235-263.
[12]  Holbrook M. B., Hirschman E. C. (1982) "The experiential aspect of consumption: Consumer fantasies, feeling and fun", Journal of Consumer Research, 9(2): 132-40.
[13]  Ryu G., Park J., Feick L. (2006) "The role of product type and country-of-origin in decision about choice of endorser ethnicity in advertising”, Psychology &Marketing, 23(6): 487-513.
[14]  Ghafari Ashtiani P., Eskandari Mehrabadi A. R. (2011) "Assessment of the relationship between characteristics of loyalty programs, store satisfaction and store loyalty (Case Study, Refah stores in Arak)", Marketing Management, 10: 45-27.
[15]  Ahmadi P., PourAshraf Y. (2007) "He path of customer satisfaction in business Banks", Management Researches in Iran, (3) 11: 29-58.
[16]  Landor P. (2003) "Understanding the foundation of mobile content quality: A presentation of a new research field", Proceedings of the 36th Hawaii international conference on system sciences, Big Island, Hawaii.
[17]  Beyah G., Xu P.,Woo H., Mohan K., Straub D. (2003) "Development of an instrument to study the use of recommendation systems", Proceedings of AMCIS.
[18]  Hau Y. S., Kim G., Kim B. (2012) "Antecedents of user satisfaction in the context of mobile data services", International Journal of Mobile Communications, 10(6): 617–636
[19]  Lin J., Lu H. (2000) "Towards an understanding of the behavioral intention to use a web site", International Journal of Information Management, 20: 197–208.
[20]  Cheong J., Park M. (2005) "Mobile internet acceptance in Korea", Internet Research, 15(2): 125–140.
[21]  Kuo Y., Wu C., Deng W. (2009) "The relationships among service quality, perceived value, customer satisfaction, and post-purchase intention in mobile value-added services", Computers in Human Behavior, 25: 887–896.
[22]  Sarmad Z., Bazagan A., Hejazi A. (2010) Research methods in the behavioral sciences, Tehran: Agah Publication, 100-90 and 184.
[23]  Azar A., Gholamzadeh R., Ghanavati M. (2012) Modeling structural path Management, Tehran: Negahe Danesh, The First Edition.
[24]  Chun H., Lee H., Kim D. (2012) "The integrated model of smartphone adoption: Hedonic and utilitarian value perceptions of smartphones among Korean college students", Cyber Psychology, Behavior & Social Networking, 15(9): 473–479.