نویسندگان

1 -

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شده با تعهد سازمانی است به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به‌صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با 24 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه‌ای از نیهوف و مورمن (1993) با 15 سؤال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (1999) و هوم و گریفیت (1991) به‌ترتیب با 3 و 5 سؤال بوده است. پرسشنامه‌های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده‌اند. شواهد روایی و پایایی ابزار‌های مورد استفاده بررسی و تأیید شده است. داده‌های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی‌دار (01/0>P) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی‌های ادراک‌شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می‌دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه‌ای ادراک‌شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک‌سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه‌ای ادراک‌شده رابطه یک‌سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تأثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficiency Measurement of Iran's Oil Refineries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehrgan 1
  • Amin Kamyab Moghaddas 2
  • Aliyeh Kazemi 3

چکیده [English]

In this paper, with the priority of measuring and promoting productivity in energy sector, we presented a model for evaluating the technical efficiency of oil refineries, as huge producers of energy and different fuels. The basis of evaluation in this research was Math modeling by using new and advanced operational research techniques such as data envelopment analysis, goal programming, analytical hierarchy process and designing combined models. The formulating process was made under two different scenarios and assumptions: consumption-production and cost-income. The final results ranked the order and sort of each refinery as a decision making unit. In addition to calculation of each unit’s score, we also made a comparison between the units, their weaknesses and the favorite score of each unit in real situation. This research focuses on the optimized utilization of refining processes with less refining cost and ability to make more valuable products considering the present availabilities and capacities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Energy planning
  • Math programming
  • Refinery