نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در محیط های متلاطم امروزی، موفقیت و قدرت سازمان های دانش بنیان بستگی به توان فکری کارکنان آنها دارد و یکی از بزرگ ترین چالش هایی که این سازمان ها با آن مواجه هستند، این است که چگونه نسل جدید سازمان های هوشمند ایجاد شوند که به طور خاص برای عصر دانایی طراحی شده باشند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این مسئله است که چگونه می توان یک سازمان دانش بنیان را که عمده ترین دارایی های آن سرمایه های دانشی هستند، هوشمند کرد. مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل سیستم باز طراحی شده و در آن راهبردهای دانش، جوامع دانشی، ساختار ویژه موقت و سرمایه های فکری نقش عوامل توانمندساز در ایجاد هوشمندی را ایفا می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای علمی پژوهشیِ پژوهشگاه های دانش بنیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 278 نفر انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 86 درصدی بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی ساختاری داشته اند. همچنین راهبردهای دانش و سرمایه های فکری به ترتیب با ضریب تشخیص 67 و 64 درصدی در مرتبه دوم و سوم تأثیر بر فرایندهای هوشمندی ساختاری قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهند ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 64 درصدی، سرمایه های فکری و راهبردهای دانش هر دو با ضریب تشخیص 59 درصدی، به ترتیب بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی انسانی داشته اند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Factor Affecting Human-structural Intelligence in Knowledge Based Organizations

نویسندگان [English]

  • amir nazarpoori 1
  • Gholam alli Tabarsa 2

چکیده [English]

In turbulent environment, power and success of organizations depend on the intellectual capita; abilities and the main challenges of these organizations are on that how to establishe new generation of intelligent organizations for knowledge edge. The problem this research wants to solve is that how an organization that its main asset is intellectual capital can obtain organizational intelligence. The conceptual model of this research has been designed based on open system mode,l and the knowledge strategies, knowledge communities, adhocracy and intellectual capital have the enabler role for intelligence processes. Statistical population of this research includes the faculty members of the research centers of the Ministry of Science, Research and Technology. Totally, 278 persons have been selected based on classified sampling. The results showed that adhocracy with %86 of coefficient has the highest effect on structural intelligence processes. Also knowledge strategies and intellectual capitals correspondingly with %67 and %64 of coefficient are in the second and third rankings. Also the results showed that adhocracy with %64, intellectual capital and knowledge strategies with %59 of coefficient correspondingly have the highest effect on human intelligence processes.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based organization
  • Knowledge Communities
  • Knowledge strategies
  • Intellectual capitals
  • organizational intelligence