نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش بر اساس مقایسه تطبیقی انجام شده بین استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای گوناگون ارائه شده از سوی اندیشمندان مشهور جهان مانند مینگ، کرازبی،... و نیز جایزه کیفیت اروپا و جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج آمریکا هفت معیار اصلی و عناصر فرعی هر یک از این معیارها شناسایی شدند و ضمن تعیین نقاط اشتراک، افتراق معیارها، عناصر رویکردهای TQM بر اساس فوق و الزامات و راهنماییهای استانداردهای 2000 : 9000 ISO برخوردداری این استاندارد از رویکردی توانمند و جامع مشخص شد. در ادامه بر پایه معیارها و عناصر شناسایی شده دو ابزار در قالب پرسشنامه که از جنبه محتوا مشابه‌اند، برای اندازه‏گیری سطح و میزان اجرای TQM در سازمانهای اجرا کننده TQM و نظرخواهی از خبرگان کیفیت توسعه داده شد. به کمک آزمونهای آماری پایانی و اعتبار این ابزارها از جمله اعتبار ساختاری آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده از این ابزارها، اقدام به تعیین شکافهای موجود در خصوص میزان و سطح اجرای عناصر TQM در سازمانهای مورد مطالعه با توجه به دیدگاه و نظرهای خبرگان کیفیت در خصوص اهمیت و اولویت این معیارها و عناصر شد. نتیجه به‌دست آمده می‏تواند در جهت نیل به استقرار بهینه مدیریت کیفیت جامع در سازمانها و مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

And TQM Approaches and Developing a Suitable for the Iranina Industries

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Najmi 1
  • Changiz Valmohammadi 2
  • Rasoul Noorossana 3

چکیده [English]

This paper discusses a comparative study between ISO 900:2000 standards and two groups of total quality management approaches, one proposed by different intelligents such as, Crosby, Deming, etc. and the other by two widely used quality awards namely EFQM and MBNQA.
Based on this study seven criteria and their subـcriteria were identified which determines the differences and communalities between ISO 9000:2000 standards and also indicate that these standards comply with a total quality approach. Based on the comparative analysis conducted, two similar instruments in questionnaire with alike content were developed to measure the level of implemention of TQM in the organizations implementing TQM and to collect the views of quality experts respectively. Through statistical tests, reliability and validity including construct validity of the mentioned above instruments were approved by factor analysis. Finally by analyzing the data collected from the two instruments a gap analysis aimed at identifying the differences between what is really done in the organizations and what quality experts believe that should be done was performed. The results of this research can help the organizations of the country in their efforts on implementing TQM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • ISO 9000 :2000
  • TQM
  • EFQM
  • MBNQA
  • Criteria and Sub ـ criteria of TQM