نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات گروه مدیریت دولتی

2 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات گروه مدیریت دولتی تهران،ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات گروه مدیریت دولتی تهران،ایران

چکیده

آمار بالای متوفیات ناشی از تصادفات جاده ای در ایران و خسارات مالی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم جامعه است، که یافتن راه حل برای آن ضروری و اجتناب ناپذیر است. با عنایت به معضلات فرهنگ ایمنی و مقابله با آن ،این پژوهش به دنبال طرح مدلی برای ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی است. با انجام مطالعات تطبیقی ، راهکارهای استفاده شده توسط کشورهای موفق در این زمینه و عوامل تاثیرگذار برگرفته شده از مطالعات نظری، مدل مورد نظر استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی در سه دور متوالی ،ابعاد ،مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز مشخص و میزان اهمیت آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید.اعضاء پانل متخصصان و خبرگان در حوزه ایمنی جاده ای ایران می باشند. نتایج پژوهش نشان میدهد تقویت هر یک از مولفه های استخراج شده موجب ارتقای فرهنگ ایمنی می شود. از ویژگیهای حائز اهمیت این مدل قابلیت انعطاف پذیری در شرایط مختلف است زیرا در شرایط خاص و امکان تقویت هر یک از عوامل ، می توان موجب ارتقای فرهنگ ایمنی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-The Model Of Iran's Road Safety Promotion With Emphasis On Safety Calture

نویسندگان [English]

  • HAMIDEH NAZIFKAR 1
  • Gholamreza Memarzadeh 2
  • Aboalhasan Faghihi 3

چکیده [English]

Abstract:High death rate as a result of the Road Traffic Collision (TRC) in Iran, and the concomitant financial and economic damages, is alarming and requires an immediate attention and proper solution. Taking the culture of safety into consideration, this research aims to offer a model for enhancing road safety. In order to achieve this goal, I have done a comparative study of successful methods adopted by several countries, in dealing with this problem. Based on these findings, I have developed a model and designed Delphi Panel In three Periods Dimensions, components, and the required indicators were found and their importance in Hierarchical analysis was determined. The panel members are composed of specialists and authorities in the area of road safety. Findings of this research show that adoption of any and each of the above mentioned components would enhance the road safety culture. Adopting a flexible approach in each circumstance constitutes the most important aspect of my model. This is because, under each particular circumstance, by enhancing certain factors, we will be able to achieve our goal of enhancing the culture of safety

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road accident
  • Education
  • Delphi panel