نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز

2 1- استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز،

چکیده

از آنجا که امروزه یکی از درآمدهای مهم دولت از مالیات تامین می شود. بنابراین میزان وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش ان با در نظر گرفتن ارزش فعلی بسیار مهم می باشد. با توجه به قابلیتهای روش زنجیره های مارکف در شناخت فرآیندهای احتمالی و روش برنامه ریزی دینامیک، در این مقاله با ترکیب این دو روش و اطلاعات مالیات دریافتی کشور طی سالهای 88 -84، الگوی مناسبی جهت سیاست بخشودگی مالیاتی ارائه شده است. نتایج کاربرد این روش نشان داد با توجه به اطلاعات دوره های قبل، میزان عدم وصول درآمدهای مالیاتی 6714 میلیارد ریال بوده است که با اعمال 2% بخشودگی به مشتریان و در نظر گرفتن ارزش فعلی مالیات دریافتی، عدم وصول مالیات به 3108 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت یا به عبارتی درآمد حاصل به میزان 3606 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از آنجا که فرآیند دریافت درآمدهای مالیاتی دارای دوران گذار می باشد، با در نظر گرفتن این وضعیت در طول دوره و تنزیل آن بر اساس ارزش فعلی، ارزش جریانات نقدی آینده درآمد مالیات دریافتی برابر با 16034 میلیارد ریال خواهد شد. در نهایت با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، شاخص بخشودگی مالیاتی در نقطه سربسر مشخص گردید. بر این اساس در حالتی که ارزش عامل تنزیل کمتر از 22% باشد، سیاست مطلوب دولت برای افزایش مالیات دریافتنی، عدم ارائه تخفیف به مشریان می باشد و در صورتی که عامل تنزیل بیش از 22% باشد سیاست مطلوب ارائه بخشودگی به مشتریان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Markov Chain Model to Provide the Appropriate Model of Tax Discount with Dynamic Programming Approach

نویسندگان [English]

  • ahmad rajabi 1
  • - - 2

چکیده [English]

Since at the present time, one of the major revenues of the government are from taxes, realizing the amount of tax revenues and making decisions of policies likely to enhance earnings in proper times with considering the tax current value is very important. According to the Markov chain method capabilities in understanding the possible random processes and dynamic programming methods, in this article, combination of these two methods with using information from income tax firms in the country in 1384-88 were used to represent a suitable pattern for discount in tax policy. Results showed that according to the prior data periods, the amount of non-received tax revenue was 3926 billion Rials. With 2% discount to customers and the tax received current value, it proceeded to 4511 billion Rials. In this way, the discount- index was determined for each year. As the process of tax revenues is also a transition period, paying taxes during the 12- month- period and the discount based on the tax current value were taking into consideration. The current value of future tax -cash flows during this period was equivalent to 16,034 billion Rials. Finally, using dynamic programming, the break event point of tax discount index was determined. Accordingly, in this manner, if the value of discount was less than 22%, the optimal policy for the government to increase the value of the received tax would be not to give discount to the customers and if the discount factor was over 22%, the favorable government policy would be providing discount to customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov Chains
  • Transition Period
  • Tax Discount
  • Dynamic Programming
  • Tax Currant Value