نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

برندسازی شخصی کارمند به عنوان یک مفهوم کلیدی برای موفقیت شخصی و سازمانی لازم و ضروری است. بدین منظور این تحقیق به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه­های برندسازی شخصی کارمند می­باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه­ای-کاربردی به شمار می­رود که از نظر گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و از نظر قطعیت داده­ها از نوع اکتشافی است. روش پژوهش آمیخته یا ترکیبی می­باشد. روش کیفی و کمی مورداستفاده به ترتیب تحلیل مضمون و پیمایش است. جامعه آماری در بخش کیفی متون مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش کمی کارشناسان، سرپرستان، مشاورین، معاونین و مدیران فعال حوزه­های مختلف صنعت بیمه در شهر تهران بودند. ابعاد و مؤلفه‌های برندسازی شخصی کارمند از 28 منبع استخراج گردید. نتیجه بررسی و تحلیل ادبیات، استخراج 55 شاخص یا معرف، 6 مولفه و 2 بعد بود. بر همین اساس برندسازی شخصی کارمند دارای دو بعد فردی و بین­فردی بوده که بعد فردی شامل مولفه­های دانش، مهارت و توانایی، شخصیت و نگرش بوده و بعد بین­فردی مولفه­های هوش عاطفی، تصویرسازی ذهنی (تاثیرگذاری) و تعامل اجتماعی را دربرمی­گیرد. در بخش کمی روایی محتوایی پرسشنامه توسط 30 نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه تناسب­سنجی از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار Pls استفاده شد و نتایج آن نشان داد که الگوی ابعاد و مولفه­های برندسازی شخصی کارمند از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions and components of employee personal branding by mixed method (Case study: Iran Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Akbar hassanpoor 1
  • Yousef Vakili 1
  • Hossein Norouzi 2
  • farshid khamoie 3

چکیده [English]

Employee personal branding is essential as a key concept for personal and organizational success. To this end, this research seeks to identify the dimensions and components of employee personal branding. This research, in terms of the purpose, is development-functional type and in terms of data collection is descriptive and in terms of data certainty, it's kind of exploratory. The research method is mixed. The qualitative and quantitative methods are used content analysis and survey, respectively. The statistical population was in the qualitative part of the texts related to the research subject and in the quantitative part were experts, supervisors, consultants, deputies and active managers of different fields of insurance industry in Tehran. Dimensions and components of Employee personal branding were extracted from 28 sources. The result of literature review and analysis was the extraction of 55 Indicator or reagent, 6 components and 2 dimensions. Accordingly, the Employee personal branding has two individual and interpersonal dimensions, that The individual dimension includes the Components of knowledge, skills and abilities, personality and attitude, and the interpersonal dimension includes the Components of emotional intelligence, mental impression and social interaction. in the quantitative part The content validity of the questionnaire was confirmed by 30 experts.  For structural equation modeling and Pls software were used to analyze the data obtained from the proportionality questionnaire and The results showed that the model dimensions and components of personal branding of the employee have a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Personal Branding
  • Employee personal branding
  • Iran Insurance Industry
  1. [1] Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2): 123-136. [2] Shafiee, M, Gheidi, S, & Khorrami. M., S. (2020). Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics, 26(1):45-54. [3] Ogutu, R. P. & Ougo, R. T. (2016). The Relationship Between Personal Branding and Career Success: A Case of Employees at Geothermal Development Company in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management, 12(8): 282-306. [4] Figurska, I. (2016). Personal Branding as an Element of Employees’ Professional Development. Human Resources Management & Ergonomics, Pomeranian University, Faculty of Social Sciences: 3(13): 33-47. [5] Temporal, P. (2016). Branding in the public sector. Translated by Hossein Norouzi and Farshid Khamoei.Tehran: Foujan Publishing. [In Persian]. [6] -Luca, F. A., Ioan, C. A., & Sasu, C. (2015). The importance of the professional personal brand. The doctors’ personal brand. Procedia economics and finance, 20(12): 350-357. [7] Vosloban, R. I. (2014). Employee’s personal branding as a competitive advantage – a managerial approach. The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), Vol II: 147-159. ISSN 1923-0273. [8] Ashworth, G. J., & Kavaratzis, M. (2018). The Roles of Branding in Public Administration and Place Management: Possibilities and Pitfalls. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe: 425-439. Palgrave Macmillan, London. [9] Saemian, S. (2014). Identifying the factors affecting personal brand competencies in the field of human capital. Journal of Human Resources Education and Development, Volume 1, Number 3. pp. 131-153. [In Persian]. [10] Johnson, k. (2017). The Importance of Personal Branding in Social Media: Educating Students to Create and Manage their Personal Brand. International Journal Education and Social Science, 4(1): 21-27. [11] Khedher, M. (2014). Personal branding phenomenon. International journal of information, business and management, 6(2): 1- 29. [12] Gorbatov, S. Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2019). Get Noticed to Get Ahead: The Impact of Personal Branding on Career Success. Frontiers in Psychology, 10(2662):1-13. [13] Philbrick, J. & Cleveland, A. (2016). Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success. Medical Reference Services Quarterly, 34(2): 181-189. [14] Banet-Weiser, S. (2012). Branding the Postfeminist Self: The Labor of Femininity, Authentic™: The Politics of Ambivalence in a Brand Culture. New York: NYU Press. [15] Lair, D. J., Sullivan, K., & Cheney, G. (2005). Marketization and the recasting of the professional self: The rhetoric and ethics of personal branding. Management Communication Quarterly, 18(3): 307- 343. [16] Schweitzer, L., & Lyons, S. (2008). The market within: A marketing approach to creating and developing high-value employment relationships, Business Horizons, 51(6): 555-565. [17] Balmer, J. M. T. (2012). Strategic corporate brand alignment: Perspectives from identity based views of corporate brands. European Journal of Marketing, 46 (7/8):1064 – 1092. [18] Hubert, K. & Rampersad, M. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding. Performance Improvement, 47(6): 34-37. [19] www.centinsur.ir [20] Hooman, H., A. (2018). Structural equation modeling using LISREL software. Tehran: Samat Publishing. [In Persian]. [21] Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand, Charlotte, NC, Information Age Publishing Inc.US. [22] Gorbatov, S., Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2018). Personal branding: interdisciplinary systematic review and research agenda. Frontiers in Psychology, 9(2238): 1–17. [23] Norouzi, H., & Nejat, S. (2016). Structural Equation Modeling in Simple Word, Warp Pls and Lisrel. Tehran: Foujan Publishing. [In Persian]. [24] Davari, A., & Rezazadeh, A. (2017). Structural equation modeling with pls software. Tehran: University Jihad Publishing. [In Persian]. [25] Mansur, S., & Pujitriasih. P. (2020). Personal Branding in the Supply Chain Sector of the Establishment of Medco Energi’s Corporate Culture. Int ernational Journal of Supply Chain Management. 9(2): 692-699. [26] rojui, M. (2020). The Relationship between Organizational Trust and Brand Performance: Explaining the Role of Corporate Governance. Management Research in Iran, 24(2): 88 - 108. [27] Babaei, I., Abbaspour, A., Asadzadeh, H., Delavar, A., & Abdullahie, H. (2018). Determining the share of individual, psychological and organizational factors in predicting the competence of Karaj Municipality employees. Management Research in Iran, 22(1): 1- 23. [28] Cheng, J. W., Chiu, W. L., Chang, Y. Y., & Johnstone, S. (2014). Do you put your best foot forward? Interactive effects of task performance and impression management tactics on career outcomes. The Journal of psychology, 148(6): 621-640. [29] Mohaghar, A., Borazzadeh, S. H., & Eghbal, R. (2017). Identifying and prioritizing the factors affecting Internet advertising in the Iranian market using fuzzy multi-indicator decision making methods (Case study: Clothing Industry). New research in decision making, 2(1): 149-177. [30] Maleki, M. H., & Jokar, A. (2017). Provide a framework for measuring the readiness of companies from the perspective of succession planning with a combined approach of gray network analysis and dematel. New research in decision making, 2(1): 73-94