نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی یزد، یزد

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد

چکیده

امروزه مدیران در تمام سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش ارائه یک مدلی تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی جهت ارزیابی عملکرد شعب ادارات تعاون استان یزد می باشد تا با این وسیله بتوان علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نمود. در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن به منظور استخراج شاخص های ارزیابی، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به منظور تخمین اهمیت نسبی هر شاخص تحت یک چشم انداز واحد و از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی به منظور ارزیابی کارایی شعب استفاده شده است. بعد مالی به عنوان مهمترین بعد در ارزیابی و شعبه شهرستان یزد و اردکان به عنوان کاراترین شعب از نظر سطح عملکرد شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model the Assessment Strategic using techniques fuzzy analysis network process and fuzzy data envelopment analysis Based on a balanced scorecard approach

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Managers in all organizations today called for optimum use of existing facilities and capacities in different sectors. So in order to provide feedback model to improve performance of various branches and agencies to achieve a tool to meet the needs of managers, and the essential logic seems. The purpose of this study provide a model compilation process fuzzy network analysis, balanced scorecard and fuzzy data envelopment analysis for performance evaluation of branch offices is Yazd Cooperative with the device can also identify efficient and inefficient branches, the appropriate strategies improve the performance of inefficient branches and more branches to strengthen whatever can be effectively developed. In this study of balanced scorecard model to extract parameters assessment, fuzzy analysis network process techniques to estimate fuzzy relative importance of each indicator under a single perspective and of fuzzy data envelopment analysis techniques to evaluate the performance of branches has been used. financial Perspective as the most important, and the Yazd and ardakan Branches were identified Assessment as the efficient performance of the branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Balanced Scorecard
  • Fuzzy data envelopment analysis
  • fuzzy network analysis process
  • Yazd Cooperative Offices