نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

نیاز به انعطاف‌پذیری دربحث تولید و افزایش رقابت و نیاز به پاسخگویی به تقاضای مشتریان در زمان مناسب، موضوعی ضروری در بحث تولید می‌باشد. دلایل متعددی بر سیستم تولید انعطاف‌پذیر اثرگذار می‌باشد.یکی از دلایل مهم وتأثیرگذار خطی‌مشی، زمان‌بندی است که ارتباط مستقیم با قانون توزیع امکانات دارد.انتخاب این قانون می‌تواند بر‌اساس معیارهای متعدد صورت گیردکه هریک از این معیارها بر یکدیگر اثرگذاری متقابل دارند. از این رو یک مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای جهت یافتن یک قانون توزیع امکانات مناسب لازم می‌باشد.همچنین به دلیل ماهیت مسئلهو قطعیت نداشتن در فرایند مقایسه زوجی و اثرگذاری معیارها بر هم وبر انتخاب قوانین توزیع امکانات نمی‌توان از روش قطعی برای حل این مدل استفاده کرد.از این رو مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای با مجموعه فازی بازه‌ای شهودی[1]به دلیل ویژگی‌های موجود در تصمیم‌گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت حل می‌شود. سپس انتخاب قانون توزیع امکانات با توجه به نظرات خبرگان صنعت ارائه شده و در خاتمه رتبه‌بندی مناسب برای این انتخاب پیشنهاد می‌شود.
 
 


[1]Intuitionistic Fuzzy Sets

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solving an Analysis Network Process Model for Selection of the Dispatching Rules by an Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Set

نویسندگان [English]

  • Seyyed Meysami Mousavi 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2
  • Monir Minaee 3
  • behnam vahdani 1
  • Zainab Ghorbani 3

چکیده [English]

 
The need for flexibility in manufacturing, increased competition, and quick response to meet customer demands in the right time are the necessary subject of discussion in a manufacturing area. There are a number of reasons that affect on a flexible manufacturing system. Scheduling is one significant reason, and affects on a policy that has a direct connection with the dispatching rules. The selection of a rule can be based on several criteria, in which each criterion influences the interactions between them. Thus, a model for the analytical network process (ANP) is needed to find an appropriate dispatching rule. Also, due to the problem nature and uncertainty in the process of pairwise comparison and interactions between the criteria, as well as the selection of dispatching rules, there is no single exact method to be used for solving the presented model. Therefore, considering the existing characteristics in multi-criteria decision making (MCDM) under uncertainty, the ANP model with the interval-valued intuitionistic fuzzy set is used. Then selection of the dispatching rules considering the view of industry experts is done. Finally, the appropriate ranking for this selection is proposed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis network process
  • Dispatching rules
  • Interval-valued intuitionistic fuzzy sets