نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیدیت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد دانشکده مدیدیت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده از دیرباز یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت مالی انتخاب پرتفوی بوده است، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام دارای ایراداتی بوده و پس از مدتی نقائص آن ها مشخص شده و با الگویی دیگر جایگزین گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی ها اعتبار نتایج ارزیابی را زیر سؤال می برد. برای رفع این کاستی از روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. در این مقاله دو مدل ارائه می گردد که یکی کارامدترین و دیگری ناکارامدترین پرتفوی را شناسایی می کند. در این تحقیق 95 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد، از آن میان7 شرکت کارا و 8 شرکت نیز کاملاً ناکارامد هستند. واژه های کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، تصمیم گیری چند معیاره، پرتفوی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Application of DEA in Selecting a Portfolio Consisting of the Most Efficient and the Most Inefficient Companies Now Present in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Reza Jalali 2
  • farzane khosravani 3

چکیده [English]

Abstract Selecting a portfolio has always been a significant issue in Financial Management. The models presented for selecting the best portfolio have some deficiencies and after some time, their deficiencies would be revealed and they will be replaced by some other models. One of the problems with those models is neglecting the multifaceted indices and dimensions for final evaluation of portfolio, and these efficiencies will bring the validity of the evaluation results under question. In order to remove these efficiencies, one can use DEA (Data Envelopment Analysis) technique which is one of the MCDM (Multi-Criteria Decision Making) techniques. In this paper, two models have been presented; one finds the most efficient portfolio and the other one finds the most inefficient. In this paper, 95 companies now present in Tehran Stock Market have been investigated. The results demonstrate that out of those 95 companies, seven companies are efficient and 8 companies are utterly inefficient. Keywords: Data Envelopment Analysis, Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Portfolio

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
  • portfolio
  • Inefficiency